English English Español Español

Assessoria comptable i fiscal

Anna Calbet Tarrida, advocada Alguns clients de legal ens demanaven assessorament comptable i fiscal i els adreçavem a alguna gestoría col·laboradora. Aal 2008 varem muntar el nostre propi departament comptable i fiscal sota direcció de la sòcia Anna Calbet. D'aleshores ençà que no hem parat d'incrementar el nombre de clients. El nostre valor afegit és la nostra sòlida experiència en tribunals, que és dificil de trobar a una assessoria convencional.

Contacteu

Serveis

Tenim cura de la comptabilitat i fiscalitat d'empreses, autònoms i professionals.

Comptabilitat

En el cas de societates, procesem les dades comptables que rebem mensual o quinzenalment, i organitzem una comptabilitat adaptada al Pla General Comptable que compleixi l'obligació legal de reflectir una imatge fidel de l'empresa. Per a professionals i autònoms, que només han de portar registre d'ingressos i despeses, assessorem com fer-ho i verifiquem les dades de temps en temps. Oferim també serveis d'emissió i tramesa de factures i seguiment del cobrament.

Tributs

Agencia estatal de la Administración TributariaPresentem les declaracions tributàries amb el nostre certificat digital.Ens ocupem de complir totes les formalitats tributàries: declaracions periòdiques d'IVA; retencions d'IRPF; pagaments a compte de l'Impost de Societats; declaracions de renda; declaracions de l'impost de no residents; declaracions de béns a l'estranger, i tot el que es refereix al compliment de formalitats tributàries.

Tancaments comptables

El tancament comptable de l'exercici és molt important,atès que és el moment de fer els ajustaments que calen per tal que la nostra empresa pagui els mínims impostos possibles, apliqui deduccions tributàries i amortitzacions correctament, i present la imatge comptable adequada. Si la societat treballa amb crèdit bancari, el tancament de l'exercici és vital per mantenir la confiança dels bancs.

Comptes anuals

Fem les gestions al Registre Mercantil.Totes les societats estan obligades a presentar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil, tot i que algunes ho demoren per evitar que els competidors les coneguin. No presentar-les suposa arriscar sancions que, de moment, hem vist aplicar en molt poques ocasions. T'aconsellem sobre la presentació dels comptes i ens ocupem de preparar-les, redactar la memòria anual i els annex, i les presentem al Registre Mercantil.

Planificació fiscal

La planificació tributària és imprescindible. Ningú no pot prescindir de planificar les seves operacions comprovant sempre la fiscalitat. Fer les coses d'una o altra forma sol comportar una gran diferència en la càrrega fiscal a suportar. Assessorem l'aplicació dels tributs, exempcions, no subjeccions o beneficis fiscals. Planifiquem les operacions personals, societàries i empresarials per optimitzar la càrrega fiscal.

Operacions vinculades

Una operació vinculada és la que una societat fa amb el seu administrador, socis, societats que controla, i altres definides per la Llei de l'Impost de Societats. Les operacions vinculades són una font d'inseguretat perquè s'han de fer a preus de mercat i aquest és un concepte interpretable. A més, la llei ens obliga a mantenirregistres de justificació dels preus aplicats, que són veritablement diabòlics i complexos. Nosaltres podem dissenyar i implementar un procediment de justificació documental d'operacions vinculades i aportar les valoracions necessàries per justificar fiscalment els preus de mercat.

Auditories

Les societats de certa dimensió estan obligades a auditar els comptes, tambéqualsevol societat quan ho demanen socis que tinguin un 5% o més de l'capital. Col·laborem amb auditors experts, tant en les auditories obligatòries com en les voluntàries. Assessorem el procés de selecció i nomenament, la documentació i la inscripció en el Registre Mercantil. Somo experts en auditories hostils.

Inspeccions tributàries

Una inspecció tributària és un moment especialment delicat. Tant si es tracta d'una revisió limitada, com d'una inspecció integral, cal tenir molt clars els objectius, identificar correctament les situacions i planificar molt bé les compareixences davant la Inspecció i la informació que ens demanen. Els inspectors solen ser molt curosos i experts, i tenen ull clínic per detectar errors o anomalies, a part que solen ser implacables. Hem ajudat molts clients a passar inspeccions i sabem com fer-ho.

Si, per desgràcia, s'aixeca acta hem de tenir capacitat d'anàlisi, identificant anomalies formals, terminis excedits, prescripcions o altres irregularitats que puguin invalidar-la; i plantejar al·legacions, o valorar una eventual acord si és l'opció que més convé.

Si arriba el cas, portem la defensa davant els tribunals, fins i tot en casos de delicte fiscal.