English Español
Ves a l'inici > rebost >

Demanda de redempció de cens

Josep- Antoni GràciaEl censos van desapareixent a poc a poc. No obstant, de temps en temps, en cara ens en trobem en alguna operació d'inversió immobiliària. Aquest és un exemple de demanda de redempció de cens. Cal ser molt metòdic i formalista perquè qualsevol errada pot provocar la desestimació de la demanda. En el cas que presento el cens estava gravat amb una hipoteca, una cosa gens habitual. Tot va anar bé i el jutge va cancel.lar el cens i la hipoteca.

Fets

Propietat d'una finca

Els actors són propietaris, per meitats indivises, de la finca del carrer Sant Mateu 29, de Cervelló, que es descriu al Registre de la Propietat com:

Solar edificable, de figura trapezoïdal, situat a Cervelló, en el seu carrer de Sant Mateu, senyalat, hores d’ara, amb el número vint-i- nou, abans sense numerar; ocupa la superfície de cent setanta nou metres cinquanta decímetres quadrats; i afronta, pel davant, oest, amb el carrer de la seva situació; a la dreta, tal com entrem, sud, amb finca 27l; a l’esquerra, nord, amb el Patronat Parroquial; i al fons, est, amb successors de Carlos Lles.

La referència cadastral és 06225202S0001JK, i el valor 122.786,83€. Adjunto certificació de titularitat i càrregues (document 1) i rebut del IBI 2012 (document 2).

Cens

La finca està gravada amb un cens de domini directe, de pensió anual 0,20€ i el seu capital al 3%, o sigui 6,81€, a favor del Demandat. Li pertany per herència de la seva mare, Maria Sam Arivor, per escriptura[3] d’acceptació d’herència autoritzada, el 13/05/1977, pel notari de Sant Vicenç dels Horts, Mariano Gil de Bernabé (vegeu document 1).

Hipoteca sobre el cens

El cens està gravat amb hipoteca a favor de la mare del Demandat, civilment extingida per confusió de drets, en reunir en una mateixa persona (l’hereu) la condició de deutor i creditor, pendent només de cancel·lació registral[4].

Dret

Competència

La competència territorial correspon als jutjats de Sant Feliu de Llobregat, que són els del domicili del Demandat (article 50.1 LEC), apart de que es tracta d’una acció real i la finca a la que afecta el cens està al seu partit judicial (article 52.1.1. LEC).

La competència funcional correspon als jutjats de primera instància, en no estar atribuïda a d’altres òrgans (article 45 LEC).^

Quantia

La quantia del procediment és de 4.250,58€, suma de tots els conceptes que integren el preu de redempció del cens.^

Procediment

La demanda s’ha de seguir pels tràmits del judici verbal, atès que la quantia no supera els 6.000€ (article 250.2 LEC).^

Acció

Exercitem una acció per obtenir la redempció forçosa d’un cens, amb fonament en l’article 565-11.1 CCC.^

Sobre el dret a redimir

Amb caràcter general, l’article 565.11.1 CCC estableix, com una de les causes d’extinció dels censos, la redempció, i l’article 565.12 CCC diu que el cens és redimible per voluntat unilateral del censatari.^

En relació específicament al cens del Demandat, la DT 14.1 estableix que els censos constituïts d'acord amb la legislació anterior a la Llei 6/1990, siguin quines llurs condicions, es poden redimir, a petició del censatari, si han passat més de vint anys des de la constitució i estan al corrent de pagament de pensions, lluïsmes i qualsevol altre concepte derivat del cens.^

Respecte de la hipoteca que grava el cens, la DT 14.3.i) diu que el fet que el cens estigui adscrit a gravàmens, de qualsevol classe, no és obstacle per a la redempció.^

Si apliqueu els anteriors fonaments legals als fets veureu que el cens que grava la finca dels Actors és redimible a voluntat d’aquests, sense que la hipoteca que el grava en sigui cap obstacle.^

Sobre el preu de redempció

La DT 14.3.d.1) estableix els diferents conceptes que conformen el preu de redempció.^

Respecte de la capitalització de la pensió, el títol preveu que l’import és de 6,81€ (vegeu document 1).^

Respecte del lluïsme, la DT 14.3.3 diu que es calcularà sobre el valor cadastral de la finca, que és de 122.786,83€[5] (vegeu document 2). El primer lluïsme és, doncs, el 2% de 122.786,83, o sia 2.455,73€. Pel que fa al segon lluïsme, la darrera transmissió de la finca va ser el 30/03/1983, data de traspàs de la mare i causant dels Actors. D’aleshores ençà han passat 29 anys, pel que el censalista té dret a 29/40 parts d’un segon lluïsme (2.445,73€/40*29) 1.773.15€. En total l’import dels lluïsmes és de 2.455,73€ + 1.773,15€ = 4.218,88€.^

Respecte de les anualitats del cens, incloem en el preu de redempció l’import de les darreres cinc anualitats (0,20€ * 5) 1€, tot i que l’article 121.21.a CCC estableix la prescripció de les accions per reclamar pagaments periòdics que s’hagin de fer per anualitats en només 3 anys.^

Costes

Conforme a l’article 394 LEC, cal que imposeu les costes a la part que veurà rebutjades les seves pretensions, sense perjudici que, conforme a l’article 396 LEC, no ho feu en cas d’aplanament abans de contestar la demanda.^

Peticions

Pel fet i el dret anteriors, demano que dicteu sentència a la que declareu extingit el cens que grava la finca del carrer de Sant Mateu 29 de Cervelló, ordeneu la rectificació dels assentaments del Registre de la Propietat, i imposeu les costes al Demandat, si s’oposava i era vençut.^

Consignació

Abans de l’admissió a tràmit de la demanda, demano que m’informeu del número de compte del Jutjat que conegui l’assumpte, per poder consignar 4.226,69€, que corresponen a la capitalització de la pensió; als lluïsmes; i a cinc anualitats de pensió. Ofereixo de consignar, immediatament, qualsevol altra quantitat a que el Demandat justifiqui que acredita per raó del cens, i que no haurà estat consignada per errada o omissió.^

Requeriment

Tal com permet l’article 328 LEC demanem al Demandat que aporti l’escriptura d’acceptació d’herència de Maria Sam Arivor, autoritzada pel notari de Sant Vicenç dels Horts, Mariano Gil de Bernabé, el 13/05/1977, protocol 1287, i sol·licito del Tribunal que el requereixi de conformitat.^