English English Español Español

Impugnació de factura del Registre de la Propietat

1. Valoració de les finques

Les bases de càlcul de l’aranzel no es corresponen amb el valor de mercat real de les finques. El grau de desenvolupament de la Unitat d’Actuació és nul, sense serveis, ni asfalt, ni clavegueres, ni enllumenat públic. Les parcel·les han de suportar càrregues urbanístiques del 100% del procés urbanitzador que, segons que consta al Projecte de Reparcel·lació, supera els 17.000€ de mitja per finca. Aquest cost d’urbanització absorbeix qualsevol valor de venda, i fa que el justipreu real, d’acord amb la situació del mercat, amb caigudes del 30% en 3 anys per habitatges, i del 50% en el sòl urbanitzat, arribi a gairebé el 100% en finques com les de Can Ruy, que s’han de desenvolupar al 100%.

Haurieu de considerar doncs, molt egregia senyora, una reducció dràstica dels valors que heu pres com a base de càlcul de l’Aranzel.

2. Inscripció del dret de propietat

Errades generalitzades en els càlculs.

A tall d’exemple:

Observeu que no heu aplicat el descompte del 5% que preveu la disposició addicional 8a del Reia Decret 8/2010 sobre el que resulta de l’aplicació de l’aranzel 2.1. Això, aplicat als exemples anteriors, em dona una minutació de 31,28€ i 34,61€, respectivament.

3. Omissió de base de càlcul

La darrera partida pel concepte de facturació 2.1B per 163,47€ no té base de càlcul. Té un preu unitari de 20,43€ que multiplica per 8 unitats. Caldria aclarir a quin concepte correspon, quina és la base i el motiu pel que es facturin 8 unitats.

4. Notes d’afecció fiscal

A la pàgina 15 figura una partida de 802,35€, aplicada a 267 unitats, pel concepte notes afecció fiscal. Caldria aclarir a quina afecció fiscal es refereix el concepte, atès que l’acte que s’inscriu és un expedient de reparcel·lació que està declarat exempt de tributació per AJD o ITP, el que faria que les notes d’afeccions fossin injustificades per manca de contingut material.

5. Cancel·lació d’historial

A la pàgina 15 figura una partida de 2.799,51€, aplicada a 137 unitats, pel concepte cancel·lació historial + rectific superficies. El número 2.2.a de l’Aranzel diu:

Els assentaments que es practiquin en els folis de les finques originàries no meritaran honoraris.

Caldria justificar com és que es minuta per la cancel·lació de l’historial de les finques o per la rectificació de superfície, conceptes que són intrínsecs en un expedient de reparcel·lació, i que quedarien absorbits pels honoraris de la finca resultant.

6. Cancel·lació de nota de expedició de certificació

A la pàgina 15 figura una partida de 1.117,88€, aplicada a 124 unitats, identificada com CANC NOTA EXP CERTIFIC. El número 2.2.a de l’Aranzel diu:

Els assentaments que es practiquin en els folis de les finques originàries no meritaran honoraris.

Caldria justificar com es que es minuta per cancel·lació de notes d’expedició de certificacions, si aquest concepte es refereix a les finques aportades i no a les noves.

Ítem més, el número 3 de l’Aranzel preveu percebre 9,01€ per les notes de constància d’expedició de la certificació, no pas per la seva cancel·lació. No es pot fer interpretació extensiva de l’Aranzel.

7. Cancel·lació d’afeccions

A la pàgina 15 figura una partida de 667,12€, aplicada a 222 unitats, sota el concepte CANC AFEC. El número 2.2.a de l’Aranzel diu:

Els assentaments que es practiquin en els folis de les finques originàries no meritaran honoraris.

Cal justificar com es que es minuta per cancel·lació de notes d’afecció, si aquest concepte es refereix a les finques aportades i no a les noves.

Ítem més, el número 3 de l’Aranzel preveu percebre 3€ per les notes d’afecció, no pas per la seva cancel·lació. No es pot fer interpretació extensiva de l’Aranzel.

8. Notes simples

A la pàgina 15 figuren dues partides, una per 48,€ i una altra per 826,39€ pel concepte NOTES SIMPLES. Unes son prèvies i apliquen a 18 finques i les altres ordinàries, i apliquen a 275 finques.

No s’ha demanat l’expedició de notes simples.

No es pot imposar una prestació no demanada.