English English Español Español

Denúncia per semàfor en àmbar

Al·legacions

1. Nul·litat per infraccioons formals

L’article 135 LRJPAC diu:

Els procediments sancionadors garantiran al presumpte culpable els següents drets:

A ser notificat dels fets que se l’imputen, de les infraccions que pugui constituir aquests fets i de les sancions que se’ls pugun imposar; així com de la identitat de l’instructor, de l’autoritat competent per imposar la sanció i de la norma que li atribueixi aital competència.

A formular al·legacions i utilitzar els mitjans de defensa admesos per l’ordenament jurídic que siguin del cas.

El butlletí de denúncia lliurat pel Denunciant al Ciutadà recurrent incorre en diversos defectes formals que vulneren les formalitats i garanties previstes als tràmits del procediment administratiu sancionador i que vicien el procediment de nul·litat.

1.1. Nul·litat per omissió de cita intel·ligible de la norma infringida

El butlletí de denúncia infringeix l’article 135 LRJPAC per que no cita la norma suposadament infringida. S’hi fa constar, com a norma infringida les lletres RGC, sense que el Ciutadà, que —recordem— és un ciutadà sense coneixements jurídics especials, pugui conèixer i/o esbrinar que és el que aquestes tres lletres signifiquen i sobre la base de les quals se li vol imposar una sanció.

RGC no és una forma adequada de citar una norma.

RGC son tres lletres que poden significar qualsevol cosa i que un ciutadà ordinari no té forma d’esbrinar.

L’anomalia formal és greu, vulnera obertament l’article 135 LRJPAC i el 24 CE, pel que cal decretar la nul·litat del procediment des del moment que es va cometre la infracció procedimental generadora d’indefensió.

1.2. Nul·litat per manca de descripció suficient del fet

La denuncia, literalment, descriu el fet denunciat així:

No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell d’un semàfor.

La descripció del fet és confusa i poc clara.

La frase és inconcreta i abstracta i no diu exactament a quin conductor es refereix. No introdueix cap element descriptiu que permeti a l’Autoritat sancionadora avaluar les circumstàncies, l’entorn, la perillositat o d’altres circumstàncies d’interès per avaluar l’objectivitat del fet.

No descriu la situació de l’agent denunciant, ni si va observar la realitat de la infracció o la va deduir o inferir per situacions o apreciacions indirectes o cirmcumstancials.

En utilitzar una descripció mancada totalment de detall i d’una redacció purament objectiva pròpia d’un procés d’automatització de la gestió de les denúncies, el text incorre en una inacceptable desviació de procediment, en tant que posa per davant l’interès de la tramitació expeditiva d’un expedient sancionador que la protecció dels drets civils dels ciutadans.

Privar l’Autoritat sancionadora d’un coneixement detallat dels fets i substituir-lo per frases informatitzades introduïdes com elements estàndards en els programes informàtics que es creen per agilitzar el procés sancionador és una desviació de poder inacceptable, que frega la corruptela. Per molt que l’interès públic demani eficàcia en la gestió, aquesta mai no pot passar per davant dels drets dels ciutadans.

En permetre aquesta corruptela en ares de l’eficàcia en realitat s’està traslladant al Denunciant la potestat sancionadora. En efecte, l’Agent no pot sancionar, no en té la potestat, només qui està revestit amb l’auctoritas necessària per a sancionar pot exercir aquesta competència. Si mitjançant una descripció abstracta i sense cap mena de detall, referida a una situació inconcreta i a una persona abstracta, privem l’Autoritat sancionadora del coneixement detallat dels elements de fet que li permetin jutjar i decidir, el que estem fent en realitat és delegar la potestat en un agent de policia que, tot i ser un funcionari que es mereix el més grans dels respecte, no pot exercir una potestat que la llei no li dona.

Ítem més, el Ciutadà no té forma de saber si la descripció es refereix a ell, al seu acompanyant o al conductor de qualsevol altre vehicle que hi hagués per la zona.

Un exemple ben clar del que diem és que no es fa constar si el vehicle circulava arrossegant un remolc o no, si això allargava indefectiblement la distància de frenada i/o complicava eventuals maniobres; o si hi havia d’altres vehicles que poguessin interferir o condicionar la trajectòria, o d’altres elements de fet fonamentals per poder prendre una decisió adequada.

En definitiva, la descripció dels fets que conté la denúncia vulnera l’article 135 LRJPAC i genera indefensió, pel que cal decretar la nul·litat de l’expedient.

1.3. Nul·litat per manca d’identificació adequada del lloc de la suposada infracció

El butlletí de denúncia identifica el lloc de la suposada infracció així:

c/independència amb c/llibertat

Aquesta descripció no permet deduir, amb la claredat i precisió que s’ha d’exigir a un expedient sancionador, el lloc en que es va produir la suposada infracció.

Per començar, utilitza abreviatures, tècnica molt poc admissible en expedients sancionadors que impliquen una restricció dels drets individuals dels ciutadans i que exigeixen extremar el rigor formal com a garantia de defensa.

Per continuar, no descriu en quin lloc es produeix la suposada infracció atès que la preposició amb no té la precisió adequada per poder determina en quin sentit, cap a quina direcció, quin semàfor o a quina alçada o davant de quins números dels carrers es desenvolupen els fets denunciats. No es pot exigir al ciutadà que entengui si “amb” significa cruïlla, cantonada, o un lloc indeterminat d’algun dels dos carrers.

S’amaga a l’instructor de l’expedient i a l’Autoritat sancionadora quin semàfor pretesament no es va respectar. El de la dreta? El de l’esquerra? El d’Independència? El de Llibertat? Tot són suposicions que el Ciutadà no té per que fer, perquè té dret a una informació adequada i precisa dels fets que se l’imputen.

En el cas negat que entenguéssiu que la identificació del lloc és precisa, llavors no podeu evitar que el Ciutadà no estigui en condicions de saber si aquest és el lloc on hauria comès la presumpta infracció, on se li ha fet l’avís d’aturada o on se li ha lliurat el butlletí, i per tant, en no saber a que es refereix exactament la descripció, no pot fer ús del seu dret de defensa, atès que, en un cas o un altre, els mitjans de prova serien uns o altres.

En definitiva, la identificació del lloc que conté la denúncia vulnera l’article 135 LRJPAC i genera indefensió, pel que cal decretar la nul·litat de l’expedient.

1.4. Nul·litat per manca de notificació de la identitat de l’instructor

L’article 135 LRJPAC estableix que cal notificar al Ciutadà la identitat de l’instructor.

No s’ha notificat el nom cognoms, càrrec i circumstàncies personals de l’instructor de l’expedient de forma que esteu privant el Ciutadà d’exercir el control de legalitat que impliquen les causes d’abstenció de l’article 28 LRJPAC:

1. Les autoritats i el personal al servei de les administracions en els que es donin algunes de les circumstàncies assenyalades en el número següent d'aquest article s'abstindran d'intervenir en el procediment i ho han de comunicar al seu superior immediat, que resoldrà el procedent.

2. Són motius d'abstenció els següents:

A) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució pugui influir la d'aquell ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

B) Tenir parentiu de consanguinitat fins al quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per l'assessorament, la representació o el mandat.

C) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l'apartat anterior.

D) Haver tingut intervenció com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

E) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

La manca d’identificació de l’instructor vulnera el dret de defensa del Ciutadà; l’article 135 LRJPAC, en relació amb el 28 LRJPAC; i el 24 CE, en relació al dret a un procés amb totes les garanties.

En definitiva, la manca d’identificació adequada i suficient de la identitat i circumstàncies de ’instructor vulnera l’article 135 LRJPAC i genera indefensió, pel que cal decretar la nul·litat de l’expedient.

1.5. Nul·litat per manca de signatura del funcionari que incoa l’expedient

Al butlletí de denúncia consta una signatura impresa per mitjans mecànics.

Heu de tenir present que l’article 73.2 LTSV diu que la denúncia formulada pels agents i notificada a l’acte constitueix l’acte administratiu d’inici de l’expedient sancionador.

Deixem de banda la desviació de poder que això significa, amb tot el que implica d’atribució indeguda d’una competència (la d’incoar expedient) a un simple agent de trànsit (sense ànim de menystenir la seva lloable funció). La discussió de si aquesta norma és o no constitucional la deixem per a més endavant, si és que l’expedient arriba a una situació en que, exhaurides totes les vies, s’obri la possibilitat del recurs d’empara constitucional. Quedi dons, ja des d’ara, feta la protesta als efectes previstos a la LOTC per poder fonamentar el recurs d’empara.

Si considerem que és correcte que la notificació de denúncia tingui valor d’acte administratiu d’incoació, i si en l’acte de la notificació és present l’Agent que fa la denúncia, no és admissible que la signatura no sigui autèntica i manuscrita de l’Agent.

No podeu considerar que una signatura no autèntica ni validada pugui ser considerada autèntica i, menys encara, que compleix amb els requisits que imposa l’article 55.2 LRJPAC per a considerar vàlid l’acte administratiu d’incoació:

En els casos en que els òrgans administratius exerceixin la seva competència de forma verbal, la constància escrita de l’acte, quan calgui, es farà i signarà pel titular de l’òrgan inferior o funcionari (...)

En aquest cas, l’agent no signà la denúncia pel que manca la prova de l’autenticitat en una doble vessant:

Apart d’aquestes greus anomalies, resulta que la manca de signatura original en l’acte d’incoació de l’expedient sancionador infringeix amb tota claredat l’article 55.2 LRJPAC i vicia de nul·litat, que cal declarar per protegir la legalitat, una obligació que també teniu els funcionaris públics.

1.6. Nul·litat per manca de veracitat en la suposada negativa a signar la notificació de la denúncia

Al butlletí es fa constar que el denunciat no desitja signar la denuncia.

No obstant això no es correspon a la veritat.

De la mateixa forma que la signatura de l’Agent és un procés informatitzat i rutinari, que no respecta el procediment i les garanties del Ciutadà, la menció del butlletí sobre que es nega a signar és fruit dels mateix sistema automatitzat.

En cap moment s’oferí al denunciat la possibilitat de signar la denuncia, sinó que:

Així doncs, el butlletí imposa al denunciat, en contra de la seva voluntat, que no desitja signar la denuncia, fet que el fa inexacte i, per tant, nul.

La presumpció de veracitat del agents establerta per la LTSV no s’estén a la notificació del butlletí de denúncia.

1.7. Nul·litat per Intervenció injustificada d’una empresa privada en l’exercici d’una potestat pública

El butlletí de denúncia incorpora un logotip de l’empresa privada APPLUS.

És una desviació de poder injustificada que es doni intervenció, en un procediment sancionador que restringeix els drets individuals dels ciutadans, a una empresa privada, qualsevol que en sigui la forma de participació, directa o indirecta, de supervisió, de control, de disseny de processos, d’implementació informàtica, control de qualitat o qualsevol altra fórmula similar i/o equivalent.

La presència, sigui de la forma que sigui, d’una empresa privada en un procediment sancionador vicia completament de nul·litat l’expedient.

2. Subsidiàriament, inexistència del fet denunciat

S’articulen aquest grup de motius amb caràcter subsidiari i només caldrà examinar-los per al l’improbable cas que desestiméssiu els anteriors.

2.1. Nul·litat per manca d’identificació del conductor

El butlletí es lliurà a una persona que no coincideix amb les dades que consten al butlletí, ja que el cognom de qui consta com a presumpte infractor és diferent al de qui el va rebre.

Per tant, el presumpte infractor no sap si el procediment sancionador s’instrueix contra la seva persona o contra una altre, atès que les dades que es fan constar al butlletí no coincideixen amb les seves.

Aquesta irregularitat s’ha d’esmenar mitjançant la declaració de nul·litat de l’expedient des del moment que es va cometre aquesta errada d’identificació.

2.2. El fet denunciat no és cert

La descripció del fet denunciat, a més de ser confusa, no és certa. El presumpte infractor no va passar en cap moment cap semàfor en vermell, sinó en taronja, condicionat per la maniobra brusca i perillosa feta per un dels agents que circulava en motocicleta en paral·lel al vehicle denunciat i que va envair el carril d’aquest i que feia arriscada la maniobra de frenat davant el llum taronja, tant per l’agent en moto, la seva maniobra perillosa, la inèrcia pròpia del remolc i la presència d’altres vehicles.

L’article 146 del Reglament General de Circulació estableix:

Una llum groga no intermitent significa que els vehicles s'han d'aturar en les mateixes condicions que si es tractés d'un llum vermell fix, llevat que, quan comença, el vehicle es trobi tan a prop del lloc de detenció que no pugui aturar-se abans del mateix en condicions de seguretat suficients.

La maniobra temerària de l’agent va fer que, trobant-se el semàfor en taronja, fos més adient passar que aturar el vehicle bruscament, atès que hi havia d’altres vehicles i hi havia risc d’afectar la seguretat vial.

Procedeix doncs que estimeu aquesta al·legació i deixeu sense efecte l’expedient sense declaració de responsabilitat.

3. Peticions

Pels arguments anteriors, demano que estimeu les al·legacions i deixeu sense efecte l’expedient sancionador.

4. Prova

Demano que es faci prova a l’expedient que consistirà en:

4.1. Documental

Consistent en:

 1. Que es requereix a la Central de Comandament dels Mossos d’Esquadra Policia de la que depenien els agents integrants de la patrulla el dia i hora de la denúncia, per tal que emetin informe sobre si cap dels agents va reportar un incidents de posada en perill de la circulació vial ocasionada per un canvi de direcció brusc i inesperat d’un dels agents de la patrulla que va envair el carril del vehicle denunciat i que va estar a punt de col·lidir lateralment amb aquest.
 2. Que es requereixi la Policia Municipal per tal que informin si en la zona en la que es diuen comesos els fets hi ha càmeres de control de trànsit o de seguretat ciutadana, públiques o privades i, en cas afirmatiu, que remetin còpia de eventuals enregistraments realitzat en el lloc dels fets en la data i hora que consten a l’expedient. En cas que les càmeres siguin privades, informe sobre on estan ubicades i qui n’és el responsable, per tal de proposar requeriment de lliurament o visionat dels enregistraments.

4.2. Testifical

Consistent en que preneu declaració a les següents persones coneixedores dels fets conforme als qüestionaris de preguntes que s’adjunten:

 1. Agent dels Mossos d’Esquadra amb número d’identificació [•].
 2. Agent que acompanyava a l’anterior en el moment de notificar la denúncia.
 3. Testimoni 1.
 4. Testimoni 2

5. Qüestionari pels agents que van denunciar

 1. Circulava vostè pel carrer Independència de [•] el [•] a les [•].
 2. Conduïa una motocicleta?
 3. Anava davant o darrera?
 4. Es va desviar vostè bruscament a l’esquerra i es va acostar lateralment a un turisme que circulava en paral·lel a vostè?
 5. Si no va ser vostè, va veure si el seu company va fer la maniobra descrita?
 6. Va passar el semàfor en verd?
 7. I el seu company?
 8. Si anava davant, per quin mitjà pot assegurar en quina fase semafòrica va passar el seu company o el turisme que circulava al seu costat o darrera de vostè?
 9. Si anava darrera, va passar el semàfor en taronja?
 10. Pot assegurar si el turisme va passar en taronja?
 11. Pot assegurar amb certesa que el turisme va passar en vermell?
 12. Hi havia algun ocupant al turisme, apart del conductor?
 13. El va identificar?
 14. Li va demanar el conductor que fes constar que hi havia un acompanyant present?
 15. Es va negar vostè a fer constar la presència d’un acompanyant i d’altres persones i/o vehicles a la zona?
 16. Va demanar vostè al conductor si volia signar la denúncia?
 17. Es va negar el conductor?
 18. No és més cert que no va preguntar i es va limitar a imprimir el model estandarditzat d’imprès al que consta que el conductor no desitja signar perquè la majoria dels conductors s’ hi neguen i vostè ja ho dona per fet?
 19. El turisme arrossegava un remolc?
 20. Segons el seu parer, allarga un remolc la distància de frenada o l’escurça?
 21. Podia pertorbar el trànsit frenar bruscament en fase taronja?

6. Qüestionari per als testimoni

 1. Estava vostè al lloc dels fets?
 2. Es trobava dins del vehicle?
 3. Va poder constatar si un agent dels Mossos que conduïa una motocicleta va fer una maniobra brusca just abans del semàfor de la cruïlla referida?
 4. Circulava el turisme al que vostè anava en paral·lel a l’agent que va dur a terme la maniobra brusca?
 5. Recorda si el turisme va passar el semàfor en ver, en taronja o en vermell?
 6. Recorda si una eventual frenada sobtada al semàfor podia afectar la circulació?
 7. Era més recomanable passar el semàfor en taronja que aturar el vehicle?
 8. Hi havia d’altres vehicle i/o persones a la zona?
 9. Van demanar els agents al conductor si volia signar la denúncia?