English English Español Español

Crisi del COVID-19

L’epidèmia del coronavirus planteja molts dubtes a empreses i treballadors, que es veuen abocats a situacions de reducció de l’activitat, però manteniment dels costos. Cal analitzar les opcions que hi ha per afrontar la crisi i evitar, en la mesura del possible, una situació irreversible.

Baixada de l’activitat: ERTO

En cas de baixada de comandes o manca de subministrament de productes necessaris per a l’activitat per tancament dels centres de clients o proveïdors, l’Empresa pot optar per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació de suspensió de contractes.

Aquest expedient permet suspendre tots o part dels contractes laborals durant un temps determinat, de manera que els treballadors passin a cobrar l’atur durant aquest període. Durant la durada de la suspensió, l’Empresa ha de seguir abonant la part patronal de les cotitzacions a la Seguretat Social del personal afectat, però no el salari. Durant la suspensió, l’activitat de l’Empresa pot continuar o no, i l’ERTO pot a afectar a una part o a la totalitat de la plantilla, depenent de les necessitats empresarials.

Procediment

Es troba regulat al Real Decret 1483/2012, en el que s’aproven els procediments d’acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada.

Per iniciar l’ERTO cal preparar una memòria justificativa de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, amb anàlisi de les previsions negatives de les circumstancies actuals per l’Empresa. En cada cas serà diferent, però caldrà adjuntar detall dels clients o proveïdors tancats, justificants de les cancel·lacions de comandes o subministraments i davallada de facturació, entre d’altres.

Cal comunicar l’inici de l’ERTO al Departament de Treball i iniciar un període de consultes de 15 dies amb els treballadors. Per no demorar la tramitació de l’expedient, es recomana que, en els casos que sigui possible, s’arribi a un acord amb els treballadors que eviti la necessitat d’esgotar el període de consultes. La mesura de suspensió de contracte suposa un cost per a l’empresa (les cotitzacions) i pel treballador (en molts casos veu reduïts els seus ingressos mensuals ), però també comporta beneficis per ambdues parts, com la continuació de l’activitat amb posterioritat a la crisi temporal per a l’Empresa i la conservació del lloc de treball amb les mateixes condicions per al treballador.

L’Autoritat laboral donarà trasllat a l’entitat gestoria de les prestacions d’atur i demanarà informe a la Inspecció de Treball. Finalitzat el període de consultes, hi hagi o no hi hagi acord, l’Empresa ha de comunicar la suspensió dels contractes als treballadors i a l’autoritat laboral, que tindrà efectes des del dia següent.

Els treballadors podran demanar l’atur en els 15 dies següents. Per tenir dret, cal:

L’ERTO també pot pretendre la reducció de jornada, per aconseguir una organització empresarial durant la crisi que permeti assegurar una activitat mínima, però reduir el temps de treball i els seus costos. Els treballadors afectats per l’ERTO tindran dret a cobrar l’atur de forma parcial, en la part proporcional de la reducció. Per tenir-ne dret, es necessari que la reducció sigui d’entre un 10 i un 70% de la jornada i ha de comportar una reducció efectiva del salari.

La previsió de durada de la tramitació d’un ERE depèn de si hi ha acord o no amb els treballadors, però com a màxim serà de 15 dies.

Tancament del centre de Treball per necessitat d’aïllament o odre de les autoritats

En cas que calgui paralitzar l’activitat per ordre de les autoritats sanitàries o de la Inspecció de Treball, calgui adoptar mesures d’aïllament per detecció de casos de COVID-19 entre el personal o els índex d’absentisme per baixa mèdica impedeixin la continuïtat de l’activitat empresarial, es pot tramitar un ERTO de suspensió de contractes per causa de força major derivat de crisi sanitària.

Procediment

Cal comunicar l’inici d’expedient als treballadors i al Departament de Treball. No hi ha període de consultes amb els treballadors. Ara bé, és l’autoritat laboral la que ha d’estimar l’existència de força major i autoritzar la mesura de suspensió dels contractes. La Llei fixa un termini màxim de resolució de 5 dies, però amb l’allau d’ERTOs que es preveu, la demora pot ser més elevada.

En aquests casos, l’Empresa pot demanar una exoneració de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social dels treballadors de fins el 100% si compleix determinats requisits: la causa de força major fos imprevisible, l’empresa es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions o compromís de mantenir el 100% de la plantilla durant l’any següent a l’ERTO, entre d’altres (article 214.2 LGSS).

Baixa laboral per contagi o aïllament

En cas que els serveis mèdics acordin l’aïllament d’un treballador o li diagnostiquin el contagi del COVID-19, caldrà tramitar la baixa com a situació assimilada a accident de treball, enlloc de malaltia comuna, d’acord amb Reial Decret Lli 6/2020 de 10 de març de mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Aquesta mesura excepcional permet que el treballador cobri la prestació d’incapacitat directament de la Seguretat Social des del dia següent a la baixa, sense necessitat que l’Empresa es faci càrrec dels dies 4 a 15 de la baixa, com passa en el cas de malaltia comuna (11 dies).

Confinament

De moment, no es preveu cap mesura laboral davant els confinaments, com el que ha acordat el Govern per a Igualada. Aquests casos no poden justificar una baixa laboral, atès que es necessita que el treballador tingui un comunicat de baixa mèdica per aïllament o contagi.

Per tant, les situacions de confinament de moment només podran justificar la tramitació d’un ERTO de suspensió o reducció de jornada.

Ajornament i fraccionament d’impostos i cotitzacions

Les últimes mesures adoptades pel Govern, permeten sol·licitar a l’Empresa l’ajornament de l’ingrés dels deutes tributaris a PIMES y autònoms (facturació inferior a 6.010.121,04€), des del 13/03/2020 fins el 30/05/2020.

Aquest ajornament és automàtic per deutes fins a 30.000€, i per un termini màxim de 6 mesos. No es meritaran interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

Els impostos que es poden beneficiar d’aquesta mesura son l’IVA, les retencions d’IRPF i el pagament a compte de l’Impost de Societats (model 202).

Esta pendent veure si el Govern adopta una mesura similar respecte les cotitzacions.

D'altres mesures

Esta previst que els Governs, tant autonòmics com estatals, adoptin altres mesures addicionals per adaptar-se a l’evolució de la crisi sanitària, com la reducció de jornada de progenitors treballadors per cuidar els fills o l’ajornament del pagament de les cotitzacions durant 3 mesos per a les Empreses.

Mentretant, si no es vol o no es pot adoptar cap de les mesures vigents a dia d’avui, es pot acordar amb els treballador el gaudi dels dies de les vacances de l’any 2020 durant les properes setmanes, o donar hores o dies de permís a recuperar.

Barcelona, 13 de març de 2020.