Ves a Mundilex

ASSEMBLEA GENERAL DE 26/09/2004

En Cabra del Camp, el 26 de setembre de 2004, a les 11:00 hores, es reuneix l'assemblea de la Junta a la sala d'actes municipal per tractar del següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Presentació i aprovación de la proposta definitiva de reducció de l'àmbit de la urbanització i del projecte de compensació.
 2. Aprovació de quotes per pagar les despeses de compensació i urbanització.
 3. Modificació de la denominació de la Junta de Compensación pel de Junta de Compensació de les Planes de Cabra.
 4. Explicació i aprovació dels comptes de la Junta.
 5. Accions contra els propietaris morosos.
 6. Torn obert de paraula.

LLISTA D’ASSISTENTS

Mireia Vilà FernándezLa llista d'assistents no es publica per preservar la confidencialitat dels socis. Si ets socis pots obtenir qualsevol informaciˇ relativa a assistents i vots contactant amb mi a erola@mundilex.org o en el 933170429.

Nota del Secretari: en compliment de la Llei de Protecció de dades, no es publica la llusta d'assistents.

CONSTITUCIÓ DE L'ASSEMBLEA

Presideix i obre la sessió el president de la Junta, i assisteixen els següents membres del Consell: Francisco Suárez Moyano, vicepresident; Gregorio Andreu Serrano, tresorer; Francisco Martín Acien, vocal; José-Luis Morales Marín, vocal i Juan-Antonio MarínForte, vocal. També assisteix l'alcalde de Cabra del Camp, l'arquitecte Francesc Albín i Collet, arquitecte de la Junta i també l'advocat.

L'arquitecte i l'advocat donen una àmplia explicació sobre els punts de l'ordre del dia i, després de debatre'ls i discutir-los es prenen les següents:

DECISIONS

 1. S'aprova, per la majoria reflectida en la llista d'assistents, el projecte definitiu de reducció de l'àmbit de la urbanització i la concentració de parcel·les mitjançant la compensació a la zona més consolidada de la Unitat d'Actuació. Els propietaris als qui s'ha permutat la ubicació de les seves parcel·les firmen el plànol de la reparcel·lació acceptant-la. Voten en contra Alejandro Arjona Medina, Manuel Pérez Medina, Antonio Nuñez Abajo, Ángel Martín Reyes i Ángel Caamaño Domínguez, qui consideren que caldria urbanitzar tot l'àmbit.
 2. S'aprova, per la majoria reflectida en la llista d'assistents, fixar una quota de cent vuitanta euros mensuals per parcel·la per sufragar els costos dels projectes de compensació i d'urbanització i les obres d'urbanització, que s'han estimat aproximadament en nou mil sis-cents euros per parcel·la. S'acorda també que els propietaris Alejandro Arjona Medina, Manuel Pérez Medina, Antonio Nuñez Abajo, Ángel Martín Reyes i Ángel Caamaño Domínguez, que han quedat fora de l'àmbit i no han permutat les seves parcel·les, continuaran provissionalment pagant les quotes que venien ingressant, de divuit euros mensuals més seixanta anuals a compte dels costos futurs dels serveis d’aigua i llum. Antonio Castellón Peralta proposa de mantenir les quotes actuals fins que estigui redactat el projecte d'urbanització.
 3. S'aprova per unanimitat modificar la denominació de la Junta de compensació que passa a ser Junta de Compensació de les Planes de Cabra, per evitar la confusió amb el nucli de Fontscaldetes.
 4. S'aproven per unanimitat els comptes de la Junta que s'han posat a disposició de tots els assistents i que poden ser consultades en la web www.mundilex.org enllaç els Plans de Cabra. Antonio Castellón Peralta proposa negociar amb la Caixa les comissions i interessos i, si no propsperava, que en la propera assemblea es canviï d'entitat bancària, proposta aprovada. També proposa que a partir d'ara es porti una comptabilitat adequada al volum que adquirirà la Junta, a més del seguiment del compte bancari com fins ara, s'aprova la seva proposta.
 5. S'aprova per unanimitat iniciar accions legals (judicials, via de constrenyiment o expropiació) contra els propietaris morosos. S'autoritza al president a atorgar poders per a plets a favor dels advocats de la Junta i procuradors.
 6. Es llegeix l'acta que aproven tots els presents i, per unanimitat, s'acorda que se li doni publicitat mitjançant la seva publicació en la web de la Junta.

  S'aixeca la sessió a les 14:15 hores.