Ves a Mundilex

ASSEMBLEA GENERAL DE 02/04/2006

A Cabra del Camp, el 2 d’abril de 2006, a les 11:00 hores, es reuneix l’assemblea de la Junta a la sala del Sindicat.

ORDRE DEL DIA

Mireia Vilà FernándezLa llista d'assistents no es publica per preservar la confidencialitat dels socis. Si ets socis pots obtenir qualsevol informaciˇ relativa a assistents i vots contactant amb mi a erola@mundilex.org o en el 933170429.
 1. Informació per part dels técnics de la Junta de l’estat de la tramitació del Projecte de Reparcel.lació.
 2. Examen i aprovació de comptes de la Junta.
 3. Exposició de les decisions a prendre sobre la venda de parcel.les de la Junta.
 4. Exposició de les decisions a prendre sobre el Projecte d’Urbanització: encàrrec professional, pressupost, coeficients de participació, meritació d’IVA de les quotes d’urbanització etc.
 5. Decisions a prendre sobre la petició de l’Ajuntament per aque se li cedeixin els terrenys no edificables.
 6. Accions contra els propietaris morosos.
 7. Renovació de càrrecs.
 8. Torn obert de paraula.
Presideix i obre la sessió el president de la Junta, i assisteixen els següents membres del Consell Consultiu: Francisco Suárez Moyano, vicepresident; Gregorio Andreu Serrano, tresorer; Francisco Martín Acien, vocal; José-Luis Morales Martin, vocal i Juan-Antonio Fortes Martin, vocal. També assisteix l’alcalde de Cabra del Camp i els advocats de la Junta.

Previ l’inici, Dolcet, en nom de Castellón Peralta,  proposa que es nomenin tres interventors de l’Acta de l’assemblea i demana que se li informi del quorum. Se li informa que, dels 126 propietaris convocats, han assistit 87, que representen el 68,42% del terreny.

L’advocat fa una àmplia explicació sobre l’estat de la tramitació del Projecte de Reparcel.lació, les feines que els técnics de la Junta estàn portant a terme, i les reunions amb l’Ajuntament de Cabra del Camp i membres de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona.

S’informa de l’estat de comptes i de la negociació amb la Caixa que ha dut a terme el President per a que es rebaixin les comisions per domiciliació dels rebuts i devolucions, aixi com els interessos aconseguits amb els pagarès contractats amb La Caixa.

El President proposa la venda de parcel.les de la Junta, atès que es coneix gent interesada en adquirir-ne i s’informa dels preus de les darreres vendes. Heras adverteix que les parcel.les de la urbanització veïna, Mas del Plata, es venen actualment per 60.000€, aproximadament. Per part d’alguns propietaris es proposa esperar uns messos a vendre i, mentretant, informar-se dels preus del mercat. Dolcet, en nom de Castellon Peralta, proposa que, en el futur, es busqui un promotor-constructor que urbanitzi a canvi d’algunes de les parcel.les de la Junta.

Pel que fa al tercer punt de l’ordre del dia, el President informa dels pressupostos de dos enginyers per a la redacció del Projecte d’Urbanització, el de Rafael Cabré Vidal per 76.754,88€ (IVA inclòs) i el de SERTEC, per 104.326,21€ (IVA inclòs). Sans Miret informa que provarà d’aportar un tercer pressupost en els propers set dies. L’advocat exposa que el pagament de quotes S'ha de fer per llei per coeficient, i que les quotes han d’incloure IVA quan la Junta comenci l'activitat urbanitzadora. Aclareix que, fins al moment, no s’ha pogut determinar els coeficients i que, quan seràn determinats les quotes pagades hauràn de reajustar-se als coeficients  i que les quotes s’hauran de pagar segons aquells. Dolcet proposa continuar com fins ara i fer les aportacions per parcel.la i no per coeficients. L'advocat informa, pel que fa a l’IVA, que un cop s’inicii la urbanització, inevitablement, les quotes hauràn de meritar l’impost.

S’informa de l’existència de trenta cinc propietaris que deuen totes o part de les quotes. Part dels assistents proposa que se’ls requereixi per a que paguin tot el deute en dos messos i que, si no ho feien, s’inicii la via de constrenyiment.

Riba Romera, juntament amb d'altres propietaris, proposa que l’anterior mecanisme només s’utilitzi respecte dels propietaris que no paguen habitualment, però no respecte dels que paguen mensualment part de la quota. Respecte d’aquests proposen decidir en assemblea com procedir, cas per cas.

Montesinos Alvarez, Muñoz Ortiz, Granados Gutiérrez, Garcia Segovia, Montserrat Pena i Ana Bielsa  proposen també  que l’anterior mecanisme només s’utilitzi respecte dels propietaris que no paguen habitualment, però no respecte dels que paguen mensualment part de la quota. Respecte d’aquests proposen que se’ls requereixi per a que pagui el deute, i els interessos legals, abans de l’aprovació del Projecte d’Urbanització.

Mireia Vila Hernándezrecordeu que els cÓrrecs de vocals sˇn honorifics, en no estar prevists en els estatuts de la Junta

Pel que fa a la renovació dels càrrecs, l’advocat convida als assistents a presentar la seva candidatura per a qualsevol dels càrrecs. Es presenten per als càrrecs de vocal: Mª Soledad Checa Sanchez, Jose Manuel Montesinos Alvarez i MªCarmen Leon Morales.

El President fa constar que algunes parcel.les ténen els cables d’instal.lació de la llum a la vista quan haurien d’estar soterrats i requereix a qui escaigui per a que en quinze dies els soterri.

ACORDS

 1. S’aprova, per unanimitat, signar un Conveni amb l’Ajuntament de Cabra del Camp, mitjançant el qual la Junta de Compensació cedirà al Consistori els terrenys propietat de la Junta que es troben fóra de l’àmbit a urbanitzar, amb la condició que no es podran edificar mai i que, si això no es complía, els terrenys revertiran a la Junta o als futurs propietaris de les parcel.les en proporció dels seus coeficients. S’encarrega la redacció del conveni als advocats.
 2. S’aproven, per la majoria que reflecteix la llista d’assistents, els comptes de la Junta, i es requereix al President per a que n'inclogui un extracte amb la notificació de l’acta d’aquesta assemblea.
 3. S’aprova, per la majoria que reflecteix la llista d’assistents, postposar les decisions a prendre sobre la venda de parcel.les fins la propera assemblea.
 4. S’aprova, per la majoria que reflecteix la llista d’assistents, encarregar el Projecte d’Urbanització a l’enginyer Industrial Rafael Cabré, per un preu de 76.754,88€ (IVA inclòs), sempre que aquest preu inclogui la direcció d’obra, i en el benentés que, si en la setmana següent a la celebració de l’assemblea algún propietari presentava un altre pressupost, aquest s’examinaria; i es faculta al President, amb el vist-i-plau dels membres del Consell, per a que, en aquest cas, prengui una decisió, sempre que suposi una rebaixa considerable.
 5. S’aprova, per la majoria que reflecteix la llista d’assistents, que el pagament de quotes per coeficients es farà un cop determinats aquests i aprovat definitivament i inscrit registralment el Projecte de Reparcel.lació.
 6. S’aprova, per la majoria que es reflecteix a la llista d’assistents, que es requerirà als propietaris que deuen tot o part de les quotes per a que paguin el deute abans de dos messos i, si no ho feien, s’iniciarà immediatament la via de constrenyiment.
 7. S’aprova, per la majoria que es reflecteix a la llista d’assistents, renovar els càrrecs d’ASM, com a President, Gregorio Andreu Serrano, com tresorer, Francisco Suarez Moyano, com a vice-president, José-Luis Morales Martin, vocal i Juan-Antonio Fortes Martin, vocal; cessar als vocals José Palau Porte i Francisco Martin Acien i nomenar nous vocals a Maria Soledad Checa Sánchez, Jose Manuel Montesinos Alvarez i MªCarmen León Morales.
 8. S’acorda, per la majoria que reflecteix la llista d’assistents, nomenar interventors de l’acta Francesc Marsal Casals, Jordi Dolcet Abad i ASM.

S’aixeca la sessió a les 15:00 hores.