Ves a Mundilex

ASSEMBLEA GENERAL DE 19/11/2006

A Cabra del Camp, el 19 de novembre de 2006, a les 11:00 hores, es reuneix l’assemblea de la Junta a la sala del sindicat municipal.

LLISTA D’ASSISTENTS

Mireia Vilà FernándezLa llista d'assistents no es publica per preservar la confidencialitat dels socis. Si ets socis pots obtenir qualsevol informació relativa a assistents i vots contactant amb mi a erola@mundilex.org o en el 933170429.

Nota del Secretari: en compliment de la Llei de Protecció de dades, no es publica la llista d'assistents.

ORDRE DEL DIA

 1. Informació per part dels técnics de la Junta de la tramitació i aprovació del Projecte de Reparcel.lació.
 2. Decisions a prendre sobre la delimitació “in situ” per part del topógraf de les parcel.les resultants.
 3. Decisions a prendre sobre els terminis i forma en que es repartriran els costos d’urbanització.
 4. Decisions a prendre sobre la venda de parcel.les: fixació de les condicions i preu de venda, delegació i autorització SIavor del Consell Rector.
 5. Decisions a prendre sobre la compensació entre els membres de la Junta per les variacions de superfícies de les parcel.les.
 6. Decisions a prendre sobre la obligació de neteja de les parcel.les en evitació de riscos d’incendis.
 7. Aprovació de comptes enviats als propietaris el 28/04/06.
 8. Morosos: informació sobre la tramitació de la via de constrenyiment.
 9. Torn obert de paraula.

CONSTITUCIÓ

Presideix i obre la sessió el president de la Junta, i assisteixen els següents membres del Consell: Francisco Suárez Moyano, vicepresident; Gregorio Andreu Serrano, tresorer; Francisco Martín Acien, vocal; José-Luis Morales Martin, vocal i Juan-Antonio Fortes Martin, vocal, Maria Soledad Checa Sánchez, vocal; Jose Manuel Montesinos Alvarez, vocal i MªCarmen León Morales, vocal. També assisteixen els advocats de MUNDILEX.

Previ l’inici, el President informa que l’Alcalde, Joan Grimau Gavaldà, no ha pogut assistir per motius de salut. L'advocat pregunta als assistents per si volen anomenar tres interventors de l’Acta, com a la darrera assemblea, i informa que que dels 125 propietaris convocats han assistit 90 que representen el 73,88%.

1. Informació de la tramitació i aprovació del Projecte de Reparcel.lació.

Entrant el primer punt de l’ordre del dia, l’advocat fa una àmplia explicació sobre l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel.lació per part de l’Ajuntament i dels tràmits posteriors: el termini que ténen els propietaris per SIer les al.legacions pertinents, l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament i la posterior inscripció al Registre de la Propietat. Informa que la inscripció del Projecte es farà mitjançant la certificació administrativa de l’Ajuntament de Cabra, amb qui ja s’ha quedat d’acord, sense haver de formalitzar escriptura notarial, amb el conseqüent estalvi de la Junta. Explica que paral.lealment s’iniciaran les feines de redacció del Projecte d’Urbanització a càrrec de l’Enginyer Sr. Cabrè.

 L'advocat adverteix que fins la aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació és aconsellable aturar les vendes de parcel.les per a evitar problemes  de discordàncies de titulars que retardarien l’aprovació definitiva.

La Sra. Soledad Checa proposa que, atès que l’Ajuntament encara no ha notificat l’aprovació del Projecte, i per a agilitzar el tràmit d’informació pública d’un mes, els presents acordin tenir-se per notificats de l’aprovació, sense perjudici de poder fer-hi al.legacions. L'advocat aclareix que l’acord de tenir-se per notificats de l’aprovació no implica estar-hi d’acord i que d’acordar-se la proposta ningú perdria la oportunitat de fer les al.legacions oportunes.

2. Delimitació de les parcel.les resultants per topógraf.

Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, L'advocat informa que l’aixecament topogràfic per delimitar les parcel.les resultants pot fer-se ara, amb el conseqüent cost per la Junta, o encarregar-se a laconstructora que s’adjudiqui les obres, amb càrrec al pressupost general d’obra que es pacti.

3. Terminis i forma en que es repartriran els costos d’urbanització.

Respecte els terminis i forma en que es repartiran els costos d’urbanització, que és el tercer punt de l’ordre del dia, L'advocat adverteix que arribat el moment de contractar les obres, la Junta ha de disposar dels diners per a urbanitzar i que per això és necessari fixar un calendari i forma de pagaments. Recorda que la Junta té aproximadament 60 parcel.les l’urbanització de les quals corre a càrrec de tots els propietaris.  En aquest punt, el President, Sr. Suarez Moyano, suggereix que el pagament de les despeses d’urbanització podriSIer-se a través de crèdits, que s’ingressarien al compte de la Junta, o avals que garantitzin el pagament, de manera que cadascú retindria els diners fins el moment del pagament de les despeses d’urbanització. De fer-se aixì, esposa que caldria tenir en compte qui els ha ingressat a la Junta i qui els ha retingut en vistes de repartir els beneficis pels rendiments bancaris. També informa que La Caixa d’Estalvis ha ofert millores en les condicions dels avals, entre un 1 i un 0,75% anual de comisió, als propietaris pel fet de pertanyer a la Junta que ja és client d’aquesta entitat.

4. Venda de parcel.les: fixació de les condicions i preu de venda, delegació i autorització SIavor del Consell Rector

Entrant en el quart punt de l’ordre del dia, respecte de la venda de les parcel.les de la Junta, el President proposa vendre algunes de les parcel.les de >la Junta per a costejar part de les despeses d’urbanització. El Sr. Pedro Murcia opina que ningú voldrà invertir en els terrenys fins que pugui urbanitzar. La Sra. Nuria Legido diu que hi ha parcel.les que ja s’estan venent i que s’estan pagant fins a 51.000 €. El Srs. Montesinos Alvarez i les Sres. Soledad Checa i Nuria Legido proposen fixar un preu de venda entre els 54.000 € amb un marge a la baixa i a l’alta que pugui variar en funció de les característiques de les parcel.les. L'advocat aconsella que es fixi un preu sense marges.

5. Compensació entre els membres de la Junta per les variacions de superfícies de les parcel.les.

Pel que fa al cinquè punt de l’ordre del dia, L'advocat informa que les compensacions per les variacions de superficies de les parcel.les després de la Reparcel.lació no quedaràn definides fins que s’hauràn fitat les parcel.les i proposa tres opcions: posposar la decisió fins que les parcel.les estaràn fitades, decidir fer la compensació per les variacions de metres o bé no fer res. El Sr. Bielsa Balaguer opina que s’hauria de deixar estar.

6. Obligació de neteja de les parcel.les en evitació de riscos d’incendis.

L'advocat exposa el sisè punt de l’ordre del dia: informa als propietaris que l’Ajuntament ha requerit la Junta per a que neteji les parcel.les en evitació de riscos d’incendi. Els adverteix que cada propietari té la obligació de netejar la seva parcel.la d’herbes i bardisses però no d’arbres ja que la tal.la requereix autorització de l’Ajuntament.

7. Aprovació de comptes enviats als propietaris el 28/04/2006

Arribat al setè punt de l’ordre del dia, L'advocat pregunta si tots els presents han rebut còpia dels comptes de la Junta. El Sr. Palau Porte i la Sra. López Gonzalez diuen que no les han rebut.

8. Morosos: informació sobre la tramitació de la via de constrenyiment.

En quant al vuitè punt de l’ordre del dia, la Sra. Delgado informa de la tramitació de la via d’apressament per al cobrament de quotes i dels  impagats  haguts des de la darrera assemblea.

9. Torn obert de paraula.

En el torn obert de paraula, el President informa del cas particular d’una propietària que s’ha extralimitat amb la construcció de la seva parcel.la de forma que envaeix la col.lindant, propietat de la Junta i proposa que s’acordi permutar-li la seva parcel.la per la parcel.la envaïda de la Junta.

ACORDS

 1. S’aprova, per la majoria reflectida a la llista d’assistents, postposar l’aixecament topogràfic i fitació de les parcel.les i encarregar-ho a la constructora que farà les obres a càrrec del pressupost general d’obra.
 2. S’aprova, per la majoria que es reflecteix, que quan s’haurà aprovat el Projecte d’urbanització  es comunicarà individualment a cada propietari el cost que ha d’assumir i que haurà de pagar en dos mesos des d'aquesta comunicació, mitjançant ingrès al compte de la Junta o garantint el pagament amb un aval tenint present que, en aquest cas, no obtindrà benefici pels rendiments bancaris del compte
 3. S’aprova, per la majoria que es reflecteix, facultar indistintament al President i al Secretari per a que puguin vendre deu parcel.les de la Junta, per un preu mínim de 60.000 €.
 4. S’aproven, per la majoria que es reflecteix, els comptes enviats als propietaris el 28/04/2006 i enviar-ne còpia als dos assistents que no les han rebut, per a que en el termini d’un mes, des de la recepció, puguin al.legar el que els convingui.
 5. S’aprova, per la majoria que es reflecteix, iniciar la via de constrenyiment respecte dels propietaris que deuen alguna quota fins a la data.
 6. S’acorda, per la majoria reflectida, que, arribat el moment, es permutarà la  parcel.la de la Junta envaïda per una construcció per la parcel.la col.lindant de la Sra. Sánchez Gonzalez, qui n'assumirà totes les despeses.  
 7. S’acorda, per la majoria que es reflecteix, nomenar interventors de l’acta als assistents que ho van ser de l’anterior, Fransesc Marsal Casals i ASM, i a qui s’ha ofert voluntàriament, Benjamín Padilla Pagan, en representació de Concepción Pagan Baños.

Es lleva la sessió a les 14:00 hores.