Ves a Mundilex

ASSEMBLEA GENERAL

A Cabra del Camp, el 18 de novembre de 2007, a les 11:00 hores, es reuneix l’assemblea de la Junta, a la sala del Sindicat.

ORDRE DEL DIA

Mireia Vilà FernándezLa llista d'assistents no es publica per preservar la confidencialitat dels socis. Si ets socis pots obtenir qualsevol informaciˇ relativa a assistents i vots contactant amb mi a erola@mundilex.org o en el 933170429.

Presideix i obre la sessió el president de la Junta, i assisteixen els següents membres del Consell Consultiu: Francisco Suárez Moyano, vicepresident; Gregorio Andreu Serrano, tresorer; Francisco Martín Acien, vocal; José-Luis Morales Martin, vocal i Juan-Antonio Fortes Martin, vocal, Maria Soledad Checa Sánchez, vocal i Jose Manuel Montesinos Alvarez, vocal. També asisteixen l’enginyer Rafel Cabré, els advocats de la Junta GRACIA I MALFEITO, l’Alcalde, Andreu Farré, i el regidor d’Urbanisme i representant municipal en la Junta, Josep Maria Gironés.

S’informa als presents que dels 126 propietaris convocats han assistit 78 que representen el 77,57% del terreny.

Entrant el primer punt de l’ordre del dia, l’advocat fa una àmplia explicació sobre l’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització, de les esmenes proposades pels Serveis Técnics de l’Ajuntament i dels tràmits que seguirán: exposició i audiencia als interessats, trasllat de la proposta al Departament de Medi Ambient, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a les empreses subministradores (FECSA, Cadisa i Telefònica). El Sr. Cabré informa del significat de les esmenes proposades i explica com es resoldràn.

En aquest punt, el President comenta que al Projecte d’Urbanització hi manca la instal.lació de gas natural i pregunta als propietaris sobre si estàn interessats a que s’inclogui. Atesa la resposta dels propietaris, s’encarrega al Sr. Cabré que demani pressupostos a diferents empreses subministradores, tenint en compte que la majoria d’elles ofereixen el dipòsit, i algunes inclús les tuberies, a cost zero.

En aquest mateix punt, el President adverteix de la possibilitat d’urbanitzar sencers els poligons 1, 3, 6 i 8, de manera que es guanyarien unes 29 parcel.les dins l’àmbit. L'advocat informa que, si això es feia, s’haurà de modificar el Projecte de Reparcel.lació en el sentit d’ampliar el seu àmbit. Els propietaris demanen als técnics que valorin  la rendibilitat d’aquesta proposta. El President informa que, consultat l'enginyer Cabré, assegura que és rentable. L'Alcalde confirma la viabilitat de la proposta.

Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, l'advocat informa de les al.legacions presentades a l’Ajuntament i escrits adreçats a la Junta de Compensació per part de titulars de contracte de compraventa privat. Explica quins són els avantatges i desavantatges d’accedir a solucionar la situació irregular en què es troben. L’Alcalde manifesta que, des de l’Ajuntament, hi ha una bona predisposició per a que les tramitacions dels projectes tirin endavant i per a que es puguin donar opcions a totes les persones que han estat contribuint a les despeses de les parcel.les i vulguin formar part a la tasca urbanitzadora. El President Suárez s’adhereix a la posició de l’Ajuntament i fa una crida al deure moral de la Junta enfront a aquestes persones sense escriptura.

L'advocat proposa valorar, cas per cas, la situació d’aquestes persones i, si que els advocats de la Junta considerin prou acreditada la titularitat i que l’interessat  presenti els originals del contracte, lletres de canvi i rebuts de l’IBI, s’accedirà, com escaigui, a que puguin formalitzar escriptura.

Respecte el tercer punt de l’ordre del dia,  i en relació amb l’anterior punt exposat, l'advocat informa de la voluntat de la nova alcaldía de modificar el conveni signat amb l’Ajuntament el 16/06/2006. L’Alcalde explica àmpliament els motius que justifiquen la modificació del Conveni, quant a la cessió de terrenys a l’Ajuntament, com són: que mentre aquestes terrenys siguin de la Junta es possibilitarà la regularització de titulars sense escriptura d’alguna parcel.la situada en aquests terrenys, com també l’eventual urbanització d’una segona fase.

Dins del quart punt de l’ordre del dia, s’examinen els comptes enviats als propietaris amb la convocatòria, i el President informa del saldo bancari actual, dels imports invertits en pagarès i dels interessos a favor de la Junta.

Pel que fa al cinquè punt de l’ordre del dia, els advocats informen de la tramitació de la via de constrenyiment per al cobrament de quotes i dels impagats haguts des de la darrera assemblea.

Arribat al sisè punt de l’ordre del dia, torn de paraula, el President adverteix de la necessitat de netejar les parcel.les abans del mes de juny, per a evitar risc d’incendis i proposa requerir els propietaris afectats per a que, abans d’un mes, netegin les seves parcel.les i si no ho feien, la Junta podrà fer-ho a costa d’aquells. S’informa que alguns propietaris han apuntat la conveniència d’avançar la fitació de les parcel.les a l’inici de les obres i que els advocats ja han demanat pressupost a OFTECO qui, de moment, no l’ha lliurat.

ACORDS

  1. S’aprova, per unanimitat, l’ampliació de l’àmbit en el sentit d’incloure la totalitat del polígons 1, 3, 6 i 8.
  2. S’aprova, per unanimitat, facultar al President per a que, previ examen per part dels advocats de la Junta, per a qualsevol actuació, atorgament de documents públics, etc, que calguin per a que els titulars de contractes privats que tinguin acreditada la seva propietat puguin formalitzar-la en escriptura.
  3. S’aprova, per la majoria que es reflecteix, modificar el Conveni signat amb l’Ajuntament, quant a la retrocessió dels terrenys de fóra de l’àmbit.
  4. S’aproven, per unanimitat, els comptes enviats als propietaris amb la convocatòria.
  5. S’aprova, per unanimitat, facultar al President per a demanar pressupostos i contractar la fitació i neteja de les parcel.les. El cost de fitació l’assumirà la Junta. El de neteja, cas que la faci la Junta, es repercutirà als propietaris que no hagin netejat la seva parcel.la pel seu propi compte.

Es lleva la sessió a les 14:00 hores. Es fa constar que, aixecada la sessió. un dels propietaris va adreçar-se al President i va informar-lo que treballa a una companyia subministradora de gas tot facilitant-li les dades d’aquesta companyia i la persona responsable de zona per a contactar-hi.