Ves a Mundilex

ASSEMBLEA GENERAL DE 20/06/2010

Cabra del Camp, a les 11:00 hores del 20/06/2010, es reuneix l’Assemblea de la Junta a la sala de l’Envelat del Comú.

ORDRE DEL DIA

Mireia Vilà FernándezLa llista d'assistents no es publica per preservar la confidencialitat dels socis. Si ets socis pots obtenir qualsevol informaciˇ relativa a assistents i vots contactant amb mi a erola@mundilex.org o en el 933170429.
  1. Informació de la tramitació i aprovació dels Projectes de Reparcel·lació i Urbanització.
  2. Concessió administrativa d’aigües subterrànies.
  3. Nous títols de propietat de las parcel·les.
  4. Procés de contractació de les obres i delegació de facultats.
  5. Venda de parcel·les de la Junta.
  6. Situació legal dels titulars de contracte privat sense escriptura.
  7. Situació fiscal de la Junta.
  8. Estat de comptes de la Junta.
  9. Informació sobre propietària que no paguen.
  10. Torn obert de paraula.

CONSTITUCIË DE L'ASSEMBLEA

Presideix i obre la sessió el president de la Junta, el secretari, Josep-Antoni Gràcia Vicente, i l’adjunta del secretari, Erola Gràcia Malfeito. També és present l’alcalde de Cabra del Camp, en representació del Comú.

El President agraeix a l’Alcalde la col.laboració del Comú per tirar endavant el projecte de la urbanització de les Planes i la dedicació dels tècnics de la Junta, amb un agraiment especial a l’arquitecte Francesc Albín Colet i a l’advocat Josep-Antoni Gracia Vicente.

Recorda la història de tot el procès urbanístic des que es va rescatar la finca de mans dels promotors privats i es va incorporar a la Junta i fa un elogi de la tasca de l’anterior president, Juan Galvez Navero (que en pau descansi).

L’Alcalde explica que el Comú, dins de les seves limitacions, i en compliment de la llei, està disposat a fer tot el que estigui al seu abast per que la urbanització s’executi i els veïns tinguin una millor qualitat de vida. Agraeix la tasca del President de la Junta.

Els reunits aplaudeixen les intervencions de l’Alcalde i del President.

1. Informació de la tramitació i aprovació dels Projectes de Reparcel·lació i Urbanització

Gràcia explica el procediment llarg i complexe que ha portat fins a l’aprovació definitiva dels projectes de reparcel·lació i urbanització. Informa de les reunions mantingudes amb els tècnics de l’Ajuntament. Valora les aprovacions definitives com un esdeveniment per la Junta, que permetrá l’inici de les obres d’urbanització.

2. Concessió administrativa d’aigües subterrànies.

Gràcia recorda que l’ACA, en el seu informe sobre el projecte d’urbanització, va demanar que es justifiqués la suficiencia d’aigua per abastar l’urbanització.

En compliment del requeriment, la Junta va contractar el sondeig d’un pou que va donar cabal suficient. Es va tramitar, mitjançant un enginyer, un expedient de concessió administrativa d’aigua, que l’ACA va informar favorablement, però supeditat a una analítica de continuïtat, que implica haver d’instal.lar equips de bombeig fixes, fer l’escomesa elèctrica, la caseta i elements de protecció del pou. Per evitar de fer una inversió que potser caldrà modificar quan s’exsecuti el projecte d’urbanització, es va demanar una ajornament de 24 mesos en el tràmit de la concessió per donar temps a que s’aprovi el projecte d’urbanització i s’executin les obres.

3. Nous títols de propietat de las parcel·les

Gràcia informa que ara s’incriurà el Projecte de Reparcel·lació en el Registre de la Propietat. Això afecta als propietaris a qui se’ls va permutar la parcel·la perque l’escriptura que ara tenen ja no els serveix i cal que demanin un certificat de titularitat de la nova. El certificat té el mateix valor que una escriptura. MUNDILEX es pot cuidar de fer els tràmits per compte dels propietaris que ho vulguin.

4. Procés de contractació de les obres i delegació de facultats.

Gràcia explica els passos a seguir en la contractació d’una constructora.

En primer lloc és redactarà una petició d’oferta, i se li donarà publicitat. Es dipositarà el Projecte d’Urbanització en una copistería o es penjarà a internet, perqué totes les empreses interessades en puguin treure una copia. La Junta rebrà pressupostos fins el dia determinat a l’oferta. El Secretari examinarà l’estat legal de cada constructora, i l’arquitecte estudiarà l’adequació técnica de les propostes a les necessitats de la Junta. El president, el secretari i l’arquitecte seleccionaran les tres millors propostes, i a octubre de 2010, es celebrarà una Assemblea per votar-ne una.

El secretari comenta que la Junta tindrà un problema de financiació quan es contractin les obres. Tot i que hores d’ara la Junta té 1.158.000 € acumulats, el pressupost pot pujar fins a 4.000.000 euros. Per això caldrà valorar molt una constructora que ofereixi financiació als propietaris i que accepti, com a part del preu, algunes de les parcel·les de la Junta.

5. Venda de parcel·les de la Junta.

S’obre un debat sobre la política adequada per a la venda de parcel.les de la Junta.

Hi ha propietaris que consideren que interessa vendre les parcel·les [•], per ampliar el nombre de propietaris contribuents i repartir més les despeses d’urbanització individuals; d’altres propietaris consideren que s’han de vendre per valor de [•].

El President, anima els propietaris a buscar compradors i informa que, una vegada s’aprovi un pressupost definitiu, es comunicarà a cada propietari l’import que ha de satisfer per pagar la seva part de les obres d’urbanització, llavors serà el moment per establir el preu de venda de les parcel.les de la Junta.

S’aprova per unanimitat ajornar la fixació de la política de venda de les parcel.les fins que es conegui el cost exacte de la urbanització.

6. Situació legal dels titulars de contracte privat sense escriptura.

Gràcia informa que hi ha una vintena de persones amb contracte privat interessades en que la Junta els reconegui el seu dret.

S’aprova per unanimitat autoritzar el Secretari per tal que examini els documents de cadascú i, si considera que són correctes, que signi els documents que calguin per reconéixer els posibles drets, smpre que els candidats es posin al dia de les quotes de la Junta i les despeses d’urbanització pagades al seu dia als promotors privats especuladors.

7. Situació fiscal de la Junta

Gràcia informa que, a partir d’ara, la Junta es convertirà en promotora, pel que estarà obligada a repercutir IVA als seus socis. La Junta es donarà d’alta. Cal decidir si s’augmenta la quota en un 18%, corresponent a l’IVA o es consideras que aquest 18% s’absorbeix dins la quota. El President informa que, si s’opta per l’absorció, l’aportació mensual real serà de 82€.

S’aprova per unanimitat no augmentar la quota i que aquesta absorbeixi l’IVA.

8. Estat de comptes de la Junta

Gràcia aclareix que als comptes de 2009, enviats amb la convocatoria, cal sumar 900.000 € que estaven invertits en el moment de tancament de l’exercici per mirar d’obtenir una rendibilitat addicional. El president informa dels rendiments aconseguits amb els pagarés i de la seva gestió i del saldo de la Junta a desembre de 2009. S’aproven, per unanimitat, els comptes de 2009.

9. Informació sobre propietàris que no paguen

Erola Gràcia informa de l’estat dels impagats i que, malgrat aquests, cada mes la Junta rep quotes per import d’uns 12.000 €.

Davant dels morosos habituals, s’inicien vies de constrenyiment, que gestiona l’Ajuntament, per averiguar bens i embargar-los. S’han reclamat fins ara uns 70.000 euros i s’han cobrat uns 16.000. El deute restant s’està tramitant.

S’informa també que, en cas que no sigui posible embargar altres béns, a les empreses o persones insolvents se’ls embargarà la parcel.la. Aquest serà el cas de LA HERMANDAD DE LOS AUDACES SL.

9. Torn obert de paraula

Diversos propietaris fan preguntes sobre qüestions individuals al President, al Secretari, a Erola Gràcia i a l’arquitecte Francesc Albin, qui responen cas per cas.

Acaba la sessió a les 14:30 hores.