Ves a Mundilex

ASSEMBLEA GENERAL DE 15/05/2011

A Cabra del Camp, a les 11:00 hores del 15/05/2011, es reuneix l’Assemblea de la Junta a la sala de l’Envelat del Comú.

Mireia Vilà FernándezLa llista d'assistents no es publica per preservar la confidencialitat dels socis. Si ets socis pots obtenir qualsevol informaciˇ relativa a assistents i vots contactant amb mi a erola@mundilex.org o en el 933170429.

Assisteixen socis que representen el 74,3857% dels coeficients de la primera fase i el 99,3356% de la segona.

ORDRE DEL DIA

  1. Informació sobre l’estat actual de la Junta
  2. Explicació dels pressupostos de les tres constructores finalistes.
  3. Delegació de facultats per a la contractació.
  4. Autorització per derrames extraordinàries
  5. Venta o adjudicació de les parcel·les de la Junta.
  6. Revocació de poders dels advocats de la Junta.
  7. Informació i aprovació dels comptes de la Junta.
  8. Informació sobre propietaris que no paguen.
  9. Torn obert de paraula.

Presideix i obre la sessió el president de la Junta, el secretari, Josep-Antoni Gràcia Vicente i l’adjunta del secretari, Erola Gràcia Malfeito. També és present l’alcalde de Cabra del Camp, en representació del Comú; l’arquitecte Francesc Albín i Collet i els membres del Consell Consultiu, José  Manuel Montesinos, Gregorio Andreu, Francisco Suarez, Francisco Martin, Juan-Antonio Fortes i Jose-Luis Morales.

1. Informació sobre l’estat actual de la Junta

Gràcia explica les novetats des de l’última assemblea.

A principis de 2011, el Comú va detectar un error descriptiu al Projecte en referència a parcel·les de la seva propietat. Després d’esmenar-lo, es va presentar el projecte de reparcel·lació al Registre de la Propietat. Es van detectar 10 defectes, relatius a herències, hipoteques i embargs que no constaven al projecte. Al maig, es va presentar el projecte esmenat i es preveu que al juny ja estigui incrit.

Per altra banda, Gràcia informa del llarg i complex procés de selecció de les constructores finalistes. Felicita al President per la seva gestió, amb la que ha aconseguit uns preus molt competitius. En aquest procès han estat presents els membres del Consell Rector. Finalment, han quedat finalistes GRUP MAS, BUILDING FACTORY SA i BECSA.

2. Explicació dels pressupostos de les tres constructores finalistes.

El President fa una explicació de les ofertes presentades per les contructores. Informa que BECSA demana a la Junta un aval bancari d’1.500.000 € el que, al seu parer, fa inviable l’oferta.

En referència a les dues constructores restants, GRUP MAS i BUILDING FACTORY, el President informa breument de les condicions que ofereixen i facilita als membres de la Junta uns números aproximats sobre el cost que haurà d’assumir cada soci.

3. Delegació de facultats per a la contractació

Davant la dificultat de prendre una decisió, Gràcia proposa que l’Assemblea delegui la facultat de decidir quina serà l’empresa constructora a una comissió formada per President, Secretari, membres del Consell Consultiu, arquitecte i enginyer de la Junta, per majoria, amb vot diriment del President en cas d’empat.

S’aprova per unanimitat la proposta del Secretari i es faculta el President per tal que, en unió d’un altre membre de la Junta que tingui signatura, pugui signar el contracte d’execució d’obra i tots els documents relatius al seguiment, els contractes complementaris, útils o convenients per a l’execució completa de les obres d’urbanització.

4. Autorització de derrames extraordinàries

Gràcia explica que, per fer front al cost d’urbanització, caldrà augmentar les aportacions dels socis. La Junta necessita una injecció de diners per poder iniciar les obres. Per això, es necessari autoritzar derrames extraordinàries, prèvia notificació. S’aprova per unanimitat autoritzar el Secretari per tal que puigui passar al cobrament les derrames extraordinàries que calguin per a l’execució de la urbanització, amb un preavís mínim d’un mes.

5. Venda o adjudicació de les parcel·les propietat de la Junta

El President informa que el territori a urbanitzar està format per 242 parcel·les, de les que 130 tenen propietari i 112 corresponen a la Junta. Per tant, cada soci haurà d’assumir, apart de les despeses d’urbanitzar la pròpia parcel·la, les despeses proporcionals d’urbanitzar les de la Junta. El President proposa dues opcions:

Gràcia observa que cada opció té els seus pros i contres. La idea principal dels socis interessats en que s’adjudiquin les parcel·les seria vendre-les. Per tant, en un futur hi haurà moltes parcel·les a la venda, fet que provocarà una baixada del preu. En canvi, si és la Junta qui gestiona la venda, pot garantir un preu mínim de mercat que aniria en benefici del col.lectiu de membres de la Junta. Amb els ingressos que rebés la Junta per la venda de parcel·les, s’anirien pagant les certificacions d’obra i es reduiria el cost final per cadascú dels socis. Aquesta solució evitaria interferències de valor amb les dues constructores finalistes que han acceptat quedar-se parcel.les pel preu de taxació.S’obre un debat intens. Alguns socis estan d’acord en l’adjudicació personal de parcel·les i d’altres prefereixin que la venda la faci la Junta.

Gràcia proposa autoritzar al President perque, juntament amb un altre soci que tingui signatura, pugui adjudicar a qualsevol soci interessat les parcel·les que consideri adients en les condicions que siguin més favorables per als interessos de la Junta. Els soci interessats ho hauràn comunicar al Secretari en el termini d’un mes. Les parcel.les no adjudicades seran comercialitzades per la Junta S’aprova, per unanimitat, la proposta del Secretari.

6. Revocació de poders als advocats de la Junta

Gràcia informa que hi ha uns poders que faculten als advocats de la Junta per vendre parcel·les. Convindria revocar els poders i fer-ne de nous a favor de membres de la Junta.

S’aprova per unanimitat revocar els poders de 07/03/2002, protocol 1.218 del notari Carlos Cabadés O’Callaghan a favor dels advocats i autoritzar el Secretari per que, amb el vist-i plau del President, pugui atorgar poders a favor d’ell mateix i dels socis i persones que aquest lliurement determini, perquè, mancomunadament amb signatura d’almenys dos apoderats, puguin segregar, vendre i realitzar qualsevol acte de transmissió o reconeixement de drets, sense limitació, respecte de les finques de la Junta.

7. Informació i aprovació dels comptes de la Junta.

Gràcia informa del saldo actual de la Junta i dels ingressos obtinguts durant el 2010. El President detalla els rendiments aconseguits amb els fons de la Junta que estan gestionats mitjançant pagarés de la Caixa. S’aproven per unanimitat els comptes de 2010.

El President informa que, a part de les obres d’urbanització, caldrà pagar altres despeses, com l’IBI, l’assegurança de responsabilitat civil, direcció d’obra, inscripció al Registre de la Propietat, honoraris d’advocats, 10% d’imprevistos, entre d’altres. Tot això pot suposar aproximadament uns 500.000 € addicionals.

8. Informació sobre propietaris que no paguen

Erola Gràcia informa de l’estat dels impagats. Tot i que han augmentat, no superen els 17 o 18 socis, i malgrat aquests, cada mes la Junta rep quotes per import d’uns 11.000 €.

Hi ha 4 impagats desapareguts, davant dels que s’està tramitant l’embarg de la parcel·la. La resta de deute, s’està reclamant per via de constrenyiment. Des de l’última Assemblea s’han cobrat 2.600 € per aquesta via. Actualment hi ha reclamats 50.000 €, dels que ja s’han cobrat uns 20.000 €.

Erola Gràcia informa que ha rebut instruccions del President i del Consell Consultiu de ser estricta amb els deutors de la Junta. Ara més que mai és necessita el compromís de tots els socis per poder dur a terme les obres.

Per últim, felicita a la majoria dels socis que, amb paciencia i esforç, paguen cada mes la seva quota.

9. Torn obert de paraula

Un soci pregunta sobre la validesa de les escriptures i l’obtenció de les certificacions del Registre de la Propietat. Gràcia respon que quan estigui inscrit el Projecte de Reparcel·lació, es comunicarà als socis que podran demanar ells mateixos la certificació o bé encarregar-ho a Gràcia i Malfeito.

Diversos propietaris fan preguntes sobre qüestions individuals al President, al Secretari, a Erola Gràcia i a l’arquitecte Francesc Albin, que es responen cas per cas.

Acaba la sessió a les 14:30 hores.