Ves a Mundilex

ASSEMBLEA GENERAL DE 19/06/2011

A Cabra del Camp, a les 11:00 hores del 19/06/2011, es reuneixen, a la sala de l’Envelat del Comú, les persones que figuren en la llista d’assistents unida com annex.

Són presents: l’Alcalde de Cabra del Camp, en representació del Comú; el President de la Junta; el Secretari, Josep-Antoni Gràcia Vicente; l’adjunta del secretari, Erola Gràcia Malfeito; i l’arquitecte de la Junta, Francesc Albín i Collet.

CONSTITUCIÓ DE L'ASSEMBLEA

Mireia Vilà FernándezLa llista d'assistents no es publica per preservar la confidencialitat dels socis. Si ets socis pots obtenir qualsevol informaciˇ relativa a assistents i vots contactant amb mi a erola@mundilex.org o en el 933170429.

Es constitueix formalment la mesa, es redacta la llista d’assistents i es declara iniciat l’acte amb la lectura de l’ordre del dia que és: elecció de l’empresa constructora a qui s’adjudica l’obra d’urbanització; i venda o adjudicació de parcel·les de la Junta,

1. EXPOSICIÓ PRÈVIA

El President exposa un detallat estudi econòmic sobre les dus ofertes finalistes, el cost previsible de les obres, les despeses pendents i les repercusions aproximades sobre cada soci. Identifica tres opcions possibles per iniciar la construcció:

  1. Que cada soci s’adjudiqui una parcel·la de la Junta pel cost d’urbanització.
  2. Que les parcel·les de la Junta restin en propietat d’aquesta per ser venudes a tercers per finançar les despeses d’urbanització.
  3. Una opció mixta: el soci que vulgui s’adjudica parcel·les pel cost d’urbanització i les que restin, queden en propietat de la Junta per la seva venda.

El President considera que l’opció que més s’adapta a les necessitats de la Junta és la tercera i informa que, el divendres per la tarda, GRUP MAS va presentar una millora d’ultima hora a la seva oferta, consistent en allargar el finançament del 40% del pressupost d’execució a 60 mesos, en comptes dels 36 que tenia ofertats. Això permet a la Junta pagar el 40% de forma ajornada i poder iniciar les obres amb la cobertura del 60% del pressupost.

Amb el finançament ofert per GRUP MAS, cada soci hauria de pagar, abans de començar les obres, el cost d’urbanitzar la seva parcel·la. El President proposa que, per pagar la urbanització de les parcel·les de la Junta, es faci servir el finançament del 40%, el que permetria als socis pagar aquest 40% en quotes mensuals d’uns 200 €, una quantitat assumible.

El President repassa les condicions de les ofertes presentades per BUILDING FACTORY i GRUP MAS. Cedeix la paraula al Sr. Montesinos, qui informa que ahir es va fer una reunió de la Comissió Consultiva que va considerar, per unanimitat, que GRUP MAS és la constructora que ofereix les condicions més adients per la Junta i van emetre opinió no vinculant aconsellant al President i a l'Assemblea que la contractès.

Una sòcia demana que els tècnics donin la seva opinió sobre les constructores. L’arquitecte Francesc Albin informa que totes dues empreses són serioses, conegudes per ell i amb capacitat tècnica adequada a l’obra; des del punt de vista de preus estan en situacions similars i les dues ofereixen preu tancat; pel que fa a les condicions financeres, no té formada una opinió, atès que el seu punt de vista és tècnic com arquitecte, no financer.

2. MOCIÓ PRÈVIA PER AJORNAR LES OBRES

Un grup de socis proposen una moció per ajornar l’inici de les obres d’urbanització fins que la recaptació ordinària permeti acumular més fons. Al·leguen que les economies d’alguns socis no els permeten fer front a les despeses d’urbanització. S’obre un debat intens amb opinions a favor i en contra i explicacions de punts de vista.

El President sotmet la moció a votació i resulten set vots a favor, que representen el 7% del coeficient present, pel que queda rebutjada.

3. TRIA DE CONSTRUCTORA

El President sotmet a votació la designació de l’empresa adjudicatària de les obres i resulta escollida GRUP MAS per àmplia majoria.

4. ADJUDICACIÓ I VENDA DE PARCEL.LES

El President informa que, fins al moment, hi ha interès de socis per adquirir quinze parcel.les i exhorta als presents que es posin en contacte amb Erola Gràcia per reservar parcel.les abans que la Junta les posi a la venda a tercers.

Hi ha consens entre els reunits en vendre parcel.les de la Junta per ampliar la base de socis i repartir els costos d’urbanització entre més socis.

Acaba la sessió a les 14:30 hores.