Ves a Mundilex

ACTA DE L'ASSEMBLEA DE 21/01/2012

Socis assistents a l'Assemblea

A Cabra del Camp, a les 11:00 hores del 22/01/2012, es reuneixen, a la sala de l’Envelat del Comú, les persones que figuren en la llista d’assistents annexa. També són presents, l’Alcalde de Cabra del Camp, Andreu Ferré, en representació del Comú; el Regidor d’Urbanisme, Antonio Casado; el President de la Junta; el Secretari, Josep-Antoni Gràcia Vicente; l’advocada Mireia Vilà Fernández; l’arquitecte de la Junta, Francesc Albín i Collet; i l’enginyer Rafael Fernández.

CONSTITUCIÓ DE L'ASSEMBLEA

Erola Gracia MalfeitoLa llista d'assistents no es publica per preservar la confidencialitat dels socis. Si ets socis pots obtenir qualsevol informaciˇ relativa a assistents i vots contactant amb mi a erola@mundilex.org o en el 933170429.

Es constitueix formalment la mesa, es redacta la llista d’assistents i el President declara iniciat l’acte amb la lectura de l’ordre del dia:

  1. Explicació de les gestions fetes en relació a les constructores.
  2. Tria de l’empresa constructora.
  3. Venda o adjudicació de parcel·les de la Junta.
  4. Torn obert de paraula.

1. Notícia necrológica

El President, abans d’iniciar l’assemblea, informa que la vocal del Consell Consultiu, Maria Soledad Checa, va morir el 23/11/2011; en nom dels presents dóna el condol al seu marit, José Pérez López, present a la sala i proposa que se’l trii vocal, atesos els seus coneixements i experiència en el sector de la construcció. El reunits trien José Pérez López, qui accepta.

2. Gestions en relació a constructores

El President repassa detalladament les ofertes presentades per les tres constructores finalistes i les millores que darrerament han presentat, mitjançant el quadre comparatiu que lliurat als assistents abans de començar l’assemblea.

Informa que EXCAVACIONS SALVAT SL ha completat l’oferta inicial i ha detallat la maquinària i el personal que utilitzarà per fer les obres; i que CURNAL-ALUPU ha augmentat la financiació del 25 al 40%, a un termini de 6 anys.

Comenta els informes de solvència de les empreses contructores i subcontractades i explica que:

Informa de la retirada de la constructora SOREA, per no poder competir amb les altres en preu i condicions. Acaba la seva explicació amb un resum dels inconvenients i avantatges que presenta cadascuna de les ofertes, i remarca que l’única constructora que ofereix fer les obres per fases és EXCAVACIONS SALVAT SL.

L’enginyer, Rafael Fernández, explica els informes de valoració que ha realitzat:

A nivell econòmic, l’enginyer comenta que, a obra acabada, la Junta haurà pagat menys a BUILDING FACTORY SA (perquè financia més) que a la resta de constructores, malgrat ser la més cara.

L’arquitecte Francesc Albin i Collet desaconsella fer les obres per fases pel deteriorament de l’obra feta que es produeix durant el periode de paralització entre fases.

3. Tria de constructora

Un grup de socis són partidaris d’ajornar les obres fins que la recaptació ordinària permeti acumular més fons. Al·leguen que les economies d’alguns socis no els permeten fer front a les despeses d’urbanització. S’obre un debat intens amb opinions a favor i en contra i explicacions de punts de vista.

Un  soci posa de manifest la sitació de crisis generalitzada. Explica que està preocupat per la manca de solvència que presenten totes les constructores i informa que, ara per ara, els ajuntaments no disposen de diners i, en conseqüència, no paguen.  Considera millor esperar a que arribin temps millors per a fer les obres.

La sòcia Rosa Maria Olivé està d’acord en la proposta de Tejada d’esperar per fer les obres, atesa la dolenta situació econòmica dels socis. Posa de manifest la seva preocupació per no poder pagar les quotes i que això provoqui execució dels seus béns.

El soci Antonio Cano proposa que només es facin les obres de la instal.lació del clavegueram, llum i agua, i pavimentació dels carrers.

 Un soci considera que, si la Junta tingués diners, la millor oferta és la de BUILDING FACTORY SA, però com no és així, la millor és SALVAT perquè permet fer les obres per fases. Proposa pagar la primera fase amb els diners ja recaptats, esperar 4 anys i continuar fins a acabar. No obstant, manifesta la seva preocupació davant la insolvència de la constructora i les poques garanties que ofereix. Malgrat tot, considera que és la més viable.

Un altre soci desaconsella fer les obres d’urbanització per fases per considerar que el pas del temps deteriora el que s’ha fet i les possibilitats d’acabar-les es tornen molt més dificils; hi ha molts exemples d’urbanitzacions que s’han començat, s’han aturat i s’han llençat els diners.

L’Alcalde explica, a preguntes del President, que és possible donar llicències d’edificació d’habitatges, sempre que es compleixin els requisitis legals.

El President comenta que el més important és instal.lar la llum i l’aigua. Es mostra en desacord en no urbanitzar fins que la Junta recapti més diners per considerar que no beneficia a la Junta.

El Secretari recorda que en la darrera assemblea es va votar una moció d’ajornament que es va rebutjar per àmplia majoria i proposa que la tria de constructores es faci per votació nominal. Es fa la votació amb el resultat següent:

S’abstenen de votar: el Sr. Daniel Perea Losada, la Junta de Compensació i l’Ajuntament.

4. Venda de parcel.les de la Junta

El President comenta els preus de venda de les parcel.les, atès que hi ha socis interessats en comprar, i que per als socis es faria un preu especial consistent en el cost d’urbanització. Per a tercers es fixarà el preu conforme a mercat, i es faràn escriptures conforme a l’autorització aprovada per unanimitat per l’Assemblea de 15/05/2011.

Recorda als socis que, qui estigui interessat en adquirir una parcel.la bonificada, ho ha de comunicar a MUNDILEX 933170429 i parlar amb Mireia Vilà Fernández.

5. Torn obert de paraula

El president informa que la seva intenció és que, durant l’execució de les obres de la primera etapa, la quota de les despeses d’urbanitzanització no augmenti, a no ser que sigui necessari per alguna raó de pes.

Acaba la sessió a les 14:30 hores.