Ves a Mundilex

ASSEMBLEA DE 23/02/2014

Erola Gracia MalfeitoLa llista d'assistents no es publica per preservar la confidencialitat dels socis. Si ets socis pots obtenir qualsevol informació relativa a assistents i vots si contactes amb mi a erola@mundilex.org o en el 933170429.

A Cabra del Camp, a les 11:00 hores del 23/02/2014, es reuneixen, a la sala de l’Envelat del Comú, les persones que figuren en la llista d’assistents annexa. També són presents el president de la Junta; el secretari, Josep-Antoni Gràcia Vicente; l’advocada Erola Gràcia Malfeito; l’arquitecte  Francesc Albín i Collet; i l’enginyer Rafael Fernández, amb el seu soci, Daniel Sanchez.

CONSTITUCIÓ DE L'ASSEMBLEA

Es constitueix la mesa, es forma llista d’assistents i el President declara iniciat l’acte, amb la lectura de l’ordre del dia:

  1. Informació sobre l’estat actual de les obres d’urbanització.
  2. Informació i aprovació dels comptes.
  3. Informació sobre relacions amb la Constructora i eventual resolució del contracte.
  4. Contractació de nova constructora, possible contractació directa amb industrials subcontractats.
  5. Renovació del càrrec de President, Tresorer i Vocals de la Junta.
  6. Torn obert de paraula.

1. Informació sobre les obres

El President informa que la prioritat de les obres de la Primera Fase era la instal·lació de la llum i l’aigua, serveis que estan a punt de finalitzar.

El Director de l’obra, l’enginyer Rafael Fernández, explica l’evolució de les obres. En fa una valoració positiva, atès que tot i que s’han allargat, s’ha aconseguit reduir l’import de moltes partides d’obra i el temps ha permés de disposar de més liquiditat via cobrament de quotes de socis. Explica les modificacions tècniques de la Primera Fase: xarxa de clavegueram, enllumenat i punt d’abocament de les aigües pluvials, entre d’altres. Respecte de la xarxa de pretelefonia, la Junta va demanar a l’Ajuntament de suprimir-la, atès que TELEFONICA no instal·larà xarxa per cable, perquè la considera una tecnologia obsoleta. El Comú de Cabra  ha denegat la petició, i els advocats GRACIA I MALFEITO, han presentat recurs, atès que hi han alternatives més eficients i econòmiques, com la telefonia per wifi o radio. Hores d’ara el Comú encara no ha contestat el recurs.

Informa dels imprevistos durant l’execució de les obres, la majoria dels quals han estat assumits per la  Constructora. Els més destacats han estat:

Informa de l’existencia de problemes administratius de la constructora durant l’execució de les obres, com ara l’embargament de la facturació per part de l’AEAT; els deutes de la Constructora amb l’empresa instal·ladora de l’electricitat, els treballadors i la Seguretat Social; i el robatori de material elèctric, també assumit per la Constructora. A més, hores d’ara, l’empresa instal·ladora de l’electricitat es nega a tramitar la documentació necessària perquè ENDESA rebi la instal·lació elèctrica, atès que la Constructora li deu alguna factura.

2. Informació i aprovació de comptes

El President comenta l’extracte dels moviments bancaris del compte de la Junta des de la darrera Assemblea, que es va adjuntar a la convocatòria. Informa del destí del  ròssec del compte des de l’última Assemblea i del ròssec actual. S’aproven, per unanimitat, els comptes. ASM informa que el Secretari, Josep-Antoni Gràcia Vicente, enviarà a tots els socis un estat comptable que ha confeccionat, amb l’ajut de la sòcia Raquel Gavelas Fernández, sobre la recaptació i les despeses de la Junta des que va iniciar les seves operacions, al 2002.

3. Relacións amb EXCAVACIONS SALVAT SL i resolució del contracte

El Secretari, Josep-Antoni Gràcia Vicente, informa que la Junta ha rebut requeriments de proveïdors i creditors de la Constructora sobre embargament o retenció de la facturació. L’embargament ha provocat l’aturada de les obres, i això és una de les causes de resolució del contracte d’obra. L’Assemblea decideix, per unanimitat, facultar al President, Ramon Freixenet Solsona; i al Secretari, Josep-Antoni Gracia Vicente, per tal que, qualsevol dels dos,  facin els tràmits per resoldre el contracte d’obres de 08/03/2012 amb EXCAVACIONS SALVAT SL, signin tots els documents que calguin, o exercitin qualsevol acció legal, fins i tot judicial, per obtenir el rescabalament dels danys i perjudicis derivats de la resolució.

El Secretari, Josep-Antoni Gràcia Vicente, explica que, per acabar les obres de la Primera Fase, la Junta ha de decidir si contracta a una nova constructora que acabi els serveis de llum i aigua, o directament als industrials. La sòcia Concepción Padilla Pagán diu que està d’acord en acabar els treballs de la Primera Fase, sempre que no costi més del que estava previst. L’Assemblea aprova, per unanimitat, facultar al President i Secretari perquè, qualsevol dels dos, pugui fer tot el que sigui útil o convenient per finalitzar les obres de la Primera Fase, àdhuc contractar nova constructora o contractar directament amb els industrials, per tal que finalitzin els treballs de la Primera Fase.

5. Renovació del càrrec de President, Tresorer i Vocals

El Secretari, Josep-Antoni Gràcia Vicente, informa que  el 10/02/2014 va rebre la dimissió del President. Agraeix en nom de tots la seva dedicació a la Junta.

El President explica la seva gestió durant els quinze anys de presidència i agraeix la confiança dipositada pels socis.  Agraeix la col·laboració dels Vocals; del Secretari i l’equip d’advocats; de l’arquitecte, Francesc Albín; i del Director d’obra, Rafael Fernandez i el seu soci, Daniel Sánchez. Explica que la seva dimissió es deu a motius estrictament personals, i que cal donar pas a que altres socis puguin ocupar el càrrec. S’ofereix a ajudar al nou President i a col·laborar amb els nous tresorer i vocals.

Diversos assistents es presenten a candidats per als diferents càrrecs. L’Assemblea sotmet a votació les diferents candidatures i decideix:

  1. Per unanimitat, nomenar president  Ramon Freixenet Solsona, qui accepta el càrrec i es reserva el dret de dimitir en el termini d'un any.
  2. Per majoria, nomenar tresorera Raquel Gavelas Fernández, qui accepta el càrrec.
  3. Per unamititat, nomenar membres del Consell Consultiu: Antonio Márquez Suárez, José Manuel Montesinos Álvarez, Francisco Suárez Moyano, José Luis Morales Martín, Juan Antonio Fortes Martín, José Pérez López, Francisco Martín Acién i Angel Caamaño Dominguez, qui accepten els càrrecs.

 6. Torn obert de paraula

El soci José Garcia proposa d’instal·lar a totes les parcel·les l’escomesa de l’aigua, atès que a l’Urbanització de Mas del Plata s’ha fet. El Director d’Obra, Rafael Fernández, explica que ha estat l’Ajuntament qui ha exigit que no s’instal·lin les escomeses a les parcel·les que no tinguin intenció de contractar el manteniment del servei (comptador).

Acaba la sessió a les 14:00 hores.