Ves a Mundilex

ASSEMBLEA GENERAL DE 14/06/2015

A Cabra del Camp, a les 11:00 hores del 14/06/2015, es reuneixen, a la sala de l’Envelat del Comú, les persones que figuren en la llista d’assistents annexa. També són presents el president de la Junta, Ramon Freixenet Solsona; el secretari, Josep-Antoni Gràcia Vicente; l’advocada Erola Gràcia Malfeito; l’arquitecte Francesc Albín i Collet; i l’enginyer Rafael Fernández, amb el seu soci, Daniel Sanchez.

Ordre del dia

Es constitueix la mesa, es forma llista d’assistents i el President declara iniciat l’acte, amb la lectura de l’ordre del dia:

  1. Informació i decisions sobre l’estat de les obres d’urbanització.
  2. Informació i aprovació dels comptes.
  3. Informació sobre la dimissió de la Tresorera i el President i nomenament de càrrecs de la Junta.
  4. Torn obert de paraula.

1. Presentació del nou equip de govern del Comú de Cabra

El Secretari informa de l’assistència del nou equip de govern del Comú de Cabra del Camp i en fa una breu presentació dels seus membres:

El nou Alcalde dirigeix unes paraules als socis, agraeix la seva assistència i exposa el seu compromís personal i de l’Equip de Govern a contribuir, en el que estigui a les seves mans, per tirar endavant la urbanització de les Planes. L’Assemblea agraeix amb un aplaudiment les paraules de l’Alcalde i la presència dels Regidors, que deixen la reunió per atendre d’altres compromisos.

2. Informació sobre les obres

El Secretari informa de l’evolució de les obres durant l’últim any. Fa mesos que la instal•lació de la llum esta recepcionada per ENDESA i posada en servei. La nova instal•lació de l’aigua fa poc que s’ha posat en marxa. El Director d’obra, l’enginyer Rafael Fernández, explica la tramitació de la posada en marxa de la instal•lació elèctrica. ENDESA, abans de rebre-la, va exigir la repetició de les proves de megat de la xarxa, que es van encarregar a SELCAT. A preguntes del soci A. Suárez, el Director informa que la fiança d’ENDESA l’ha presentada SELCAT, que és qui ha executat la xarxa elèctrica. Explica el procediment administratiu per tramitar l’alta a la nova xarxa elèctrica.

El Secretari informa que la situació financera de la Constructora va generar una situació de bloqueig i paralització de les obres, atès que no tenia liquiditat per comprar els materials. Les obres van estar aturades i els tècnics i el President miraven de trobar una solució. Seguint amb les estrictes normes econòmiques de la Junta es va descartar d'avançar pagaments atès que: A) no és acceptable per la Junta d'avançar pagaments, sigui d’obra o de materials, si encara no estan posats en obra; B) si la Junta avançava pagaments, no tenia cap garantia d’execució, vista la manca de recursos financers de la Constructora. El President, no va voler córrer cap risc i va decidir de resoldre el contracte per incompliment. Mercès a l’estricte compliment de la regla que l’obra sempre ha d’anar per davant dels diners, el balanç econòmic de la terminació del contracte ha estat favorable per a la Junta, i encara manca per liquidar la indemnització per incompliment.

El Director d’obra informa del full de ruta a partir d’ara. Fruit d’un acurat procés de selecció, s’ha contractat l’execució de les voreres a JPCP EL FORNAS SL, qui accepta de finançar la meitat del preu a pagar en sis mensualitats, un cop acabada l’obra. Està previst que les voreres estiguin executades en quatre mesos. Per altra banda, els tècnics de la Junta han iniciat converses amb algunes empreses, entre elles JPCP, per tal de finançar l’execució d’una capa asfàltica a tota la urbanització. Si no s’aconseguia el finançament de l’asfaltat s'aturarien les obres fins recollir fons per reprendre-les.

El soci A. Suárez suggereix que comencin els treballs d’instal•lació del pou, per tal que el servei d’aigua sigui prestat pel Comú el més aviat possible. El Secretari informa que es demanaran pressuposts a diverses empreses per tal que el nou President prengui la decisió adient.

3. Informació i aprovació de comptes

L’advocada Erola Gracia Malfeito explica els moviments econòmics de la Junta del 2014 enviat amb la convocatòria. Diversos socis pregunten sobre algunes partides i se'ls donen les explicacions del cas. Informa de l’estat de morosos, de les vies de cobrament, i del destí del ròssec del compte des de la darrera Assemblea i de l’actual. El Secretari informa que tots els justificants comptables estan a disposició dels socis, al domicili de la Junta. La política de la Junta és de màxima transparència i anima als socis que demanin cita per examinar els justificants dels moviments econòmics de la Junta. S’aproven els comptes per unanimitat.

4. Dimissió de la Tresorera i President i nomenament de càrrecs

El Secretari informa de la dimissió de Raquel Gavelas, el 17/03/2014, com a tresorera; i de Ramon Freixenet Solsona, el 20/05/2015, com a President. Agraeix la dedicació del President, qui s’ha implicat personalment en la bona gestió de la Junta, i gracies a la seva tenacitat i experiència ha aconseguit que, a dia d’avui, ja estiguin en marxa els serveis bàsics de la urbanització (aigua i electricitat).

El President explica la seva gestió i agraeix la confiança dipositada pels socis. Agraeix la col•laboració del Director d’obra, Rafael Fernandez, i el seu soci, Daniel Sanchez; del Secretari i l’equip d’advocats, gracies a tots ells la Junta s’ha evitat l’execució de moltes partides d’obra o ha reduit el preu d'altres, amb el conseqüent estalvi econòmic, i en qui ha trobat un bon recolzament a l’hora de gestionar el dia a dia de la Junta i rebre assessorament sobre aspectes tècnics i legals. Finalment, conclou en que la seva dimissió es deu a motius personals i s’ofereix a ajudar, en el que sigui necessari, als nous president i tresorer. Tot i la seva dimissió, es compromet a seguir gestionant la implementació d’una xarxa telefònica inalámbrica a la urbanització. El soci A. Suárez apunta que la gestió de l’anterior President ha estat, en molts casos, l’origen dels objectius assolits pel dimissionari. El Secretari reconeix i agraeix públicament la feina de l’expresident Suárez i l’anima a presentar-se com a candidat atesa la seva competència demostrada. S’aprova, per unanimitat i amb agraïment, la gestió del President Freixenet.

El Secretari demana candidats a nou president, A. Suárez declina per motius personals. No hi ha candidats i el Secretari demana a Francisco Suárez Moyano que opti al càrrec atès que en el darrer any ha estat al corrent de la gestió de la Junta i ha col.laborat amb el President Freixenet. Presenta la seva candidatura i demana a José Pérez López que es postuli com a tresorer, cosa que aquest accepta.

Es vota la proposta i són nomenats, per unanimitat, Francisco Suárez Moyano, president; i José Pérez López, tresorer. Tots dos accepten els càrrecs, que tindran durada indefinida, mentre no es revoquin o presentin la dimissió.

5. Torn obert de paraula

Es recullen aquí temes no prevists a l’ordre del dia però que es van plantejar.

5.1. Inexactitud del Projecte de Reparcel.lació

El soci JM Montesinos informa de les discrepàncies entre les fites de les parcel•les col•locades pel topògraf i la delimitació real de les tanques. L’arquitecte explica que el Projecte de Reparcel•lació es va fer sobre la base d’un estudi topogràfic restringit als vials, sense detall de les parcel•les. El motiu va ser econòmic, atès que un topogràfic complet era molt car i, tot i els risc d’inexactitud de les delimitacions entre terrenys, la Junta va optar per l’oferta més econòmica. Això ha comportat errades en la definició dels límits d’alguna parcel.la. Vista la situació s’acorda, per unanimitat, de crear una Comissió, formada per Jose Manuel Montesinos, ASM i Raquel Gavelas per mantenir reunions de treball amb l’arquitecte Francesc Albin i trobar una solució cas per cas. Els socis designats,presents, accepten el nomenament.

5.2. Lliurament de terrenys a la Constructora

ASM demana explicacions al President sobre el lliurament de tres parcel.les al Contractista. El Secretari explica que, per manca de solvència, el Contractista va demanar cinc parcel.les per continuar les obres i el President va decidir que fossin només tres i evitar un canvi de contractista i la paralització de les obres, donant prioritat a acabar la xarxa elèctrica i d'aigua que, hores d'ara, ja estan acabades. José Manuel Montesinos comenta que, al seu parer, es van lliurar les tres millors parcel.les, el Secretari informa que el dret de tria era del Contractista. ASM considera que no s'haurien d'haver lliurat les parcel.les fins acabar l'obra i que l'escriptura l'hauria d'haver signat el President amb un apoderat i no amb el Secretari.

5.3. Reflexions sobre els preus dels terrenys

Una sòcia diu que ella sempre ha pagat totes les quotes des de l’any 1980 i que, després de tots aquests anys, troba una gran diferencia entre el preu de mercat dels terrenys i el cost d’urbanització, atès que les parcel.les avui dia no valen res perquè ningú les vol comprar i s'han fet vendes per 3.000€ i, tot i així, no es troben compradors. Diu que porta pagats 17.000€ de despeses d’urbanització, i en canvi, no li compren el terreny ni per 3.000€, perdent diners. El Secretari comenta que la finalitat de la Junta és executar les obres d’urbanització i que necessita més socis que contribueixin a les despeses d’urbanització; l’entrada de socis, encara que sigui a canvi de fer-se càrrec de les despeses d'urbanització, reduiria la repercussió per parcel.la i fins i tot podria permetre devolució parcial d’aportacions si es venien totes les de la Junta; anima a tots a promoure la venda de parcel.les de la Junta.

5.4. Qüestions diverses

El soci Angel Caamaño, demana que es substitueixi un tram de la canonada de suministrament d’aigua dels veïns del carrer d’Igualada. Erola Gracia Malfeito informa que les despeses dels subministraments han de ser a càrrec dels veïns del carrer.

El soci A. Suárez demana explicacions sobre el subministrament de llum al carrer d’Igualada. El Director d’obra explica que es va consultar ENDESA per instal•lar el subministrament aeri, que va ser acceptat inicialment, però, per canvis interns en les seves polítiques, només fan línies aèries en sòl rústic. El Secretari informa que hores d’ara es tramita la reversió del sòl d’urbà a rústic i que, mentre no s’aprovi la requalificació, els tècnics de la Junta estan valorant solucions temporals.

La sòcia Ana Baeza explica que se l’ha acusada d’haver manipulat la xarxa d’aigua per obtenir subministrament fraudulent. El nou President, Francisco Suárez Moyano, aclareix que la Sra. Baeza s’ha comportat correctament i que tot es deu a un error d’informació, demana disculpes en nom de la Junta.

La sòcia Antonia Mancera explica que l’anterior constructora, en execució dels treballs dels vials, va provocar l’esfondrament d’una part de la tanca de la seva parcel•la. Erola Gracia Malfeito explica que la seva reclamació està en curs i que la Junta li donarà una resposta aviat.

El soci Juan Antonio Fortes explica el seu problema amb l’escomesa d’aigua. El Director de l’obra es compromet a revisar la seva situació per mirar de trobar una solució.

Es lleva la sessió a les 13:30 hores.