Ves a Mundilex

CONSELL CONSULTIU DE 14/02/2008

Barcelona, el 14 de febrer de 2008, a les 18:00 hores es reuneix el Consell Consultiu de la Junta al seu domicili de 08007 Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3er 2a.

ASSISTENTS

ASM

President

Suarez Moyano, Francisco

Vicepresident

Gràcia Vicente, Josep-Antoni

Secretari

Andreu Serrano, Gregorio

Tresorer

Checa Gonzalez, Marisol

Vocal

Martin Acien, Francisco

Vocal

Morales Martin, Jose Luis

Vocal

Presideix i obre la sessió el President, qui informa als assistents que ha rebut els pressupostos d’arquitecte, enginyer, topògrafs i forestals per a les feines de modificació del Projecte de Reparcel.lació, Projecte d’Urbanització, aixecament topogràfic i fitació i neteja de les parcel.les, respectivament.

El President informa dels assumptes a tractar:

1 PROPOSTA D’HONORARIS D’ARQUITECTE

S’exhibeix el pressupost de l’arquitecte per a la modificació del Projecte de Reparcel.lació, que és de [•] i s’informa de la conveniència d’encarregar un aixecament topogràfic per a comprovar la delimitació de les parcel.les de dins l’àmbit.

2 PRESSUPOSTOS PER L’AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

S’ha informat als asistents dels dos pressupostos per al topogràfic, que inclouen la delimitació per quatre vèrtex de les parcel.les.

3 PRESSUPOSTOS  PER LA NETEJA DE LES PARCEL.LES

S’exhibeixen els dos presupostos rebuts per a la neteja de les parcel.les. L’empresa Ginesta ofereix un preu sensiblement més barat que Foresab, però sembla que es tenen millors referències d’aquesta última.

4 PRESUPOST D’HONORARIS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ

S’exhibeix el pressupost presentat per Rabel Cabré, per a la modificació del Projecte d’Urbanització.

S’examinen els pressupostos d’arquitecte i enginyer i, tenint en compte el parer dels tècnics, que és que l’ampliació és económicament viable, es considera que es poden acceptar.

Es debat sobre les feines de topografia. Algun dels assistents proposa que la delimitació es faci per part d’un equip de propietaris sense costos. Despré de valorar els avantatges i desavantatges d’aquesta opció s'aconsella al President que el millor serà encarregar-ho a persona especialitzada. Es considera que els pressupostos que s’han aconseguit són excesivament cars.

Pel que fa la neteja, es comenta la conveniencia d’adreçar una carta a tots els propietaris oferint-los que la neteja de les seves respectives parcel.les pugui fer-la la mateixa empresa que ho fara per les de la Junta. Se’ls advertira que, si ho volen fer pel seu compte, ho hauran de fer abans de finals de març.  

Debatuts tots els punts a tractar, s’acorda aconsellar al President:

  1. Que aprovi el pressupost de Francesc Albin per a la modificació del Projecte de Reparcel.lació per [•].
  2. Que aprovi el pressupost de Rafel Cabré per a la modificació del Projecte d’Urbanització per [•].
  3. Que contratsi amb l’Ajuntament de Cabra les referències que es tenen de l’empresa Foresab i si es confirmaven se li encarregaran les feines de neteja. Quan s’haurà decidit l’empresa a qui s’ha d’encarregar la neteja s’enviarà carta als propietaris oferint-los la possibilitat que s’inclogui la de les seves respectives parcel.les.
  4. Que potsposi l’aixecament topogràfic i fitació de les parcel.les.

Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sesió a les 19:15h.