Ves a Mundilex

REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE 12/11/2009

Barcelona, a les 18:00 hores del 12/11/2009, estan reunides les persones que consten a la llista d’assistentes, membres del Consell Rector de la JUNTA DE COMPENSACIO DE LES PLANES DE CABRA, al domicili social.

 

LLISTA D’ASSISTENTS

ASM

President

Francisco Suarez Moyano

Vicepresident

Josep Antoni Gràcia Vicente

Secretari

Gregorio Andreu Serrano

Tresorer

Marisol Checa González, representada por José Pérez López

Vocal

José-Manuel Montesinos Alvarez

Vocal

Juan-Antonio Fortes Martín

Vocal

Erola Gracia Malfeito

Adjunta al Secretari

 

Obre la sessió el President.

1. PROJECTE D’URBANITZACIÓ

1.1. Agencia Catalana de l’Aigua (ACA)

Josep-Antoni Gràcia informa que el 16/11/09 està previst que es rebi informe sobre del sondeig d’aigües subterrànies per presentar a l’ACA juntament amb el certificat de suficiència de la xarxa d’aigües residuals de Mas del Plata. Amb això es compliran els requeriments de l’ACA.

1.2. Departament de Medi Ambient i Habitatge

A l’acte d’aprovació inicial dels projectes consta que el Comú demanarà informe al Departament de Medi Ambient i Habitatge. Es comprovarà que s’ha fet el tràmit. El President comenta que, en les converses que ha tingut amb l’Ajuntament, els consta que l’aprovació definitiva només està pendent de l’informe de l’ACA.

1.3. Projecte d’urbanització

S’ha contactat amb l’enginyer qui confirma que el projecte ja inclou les esmenes demanades pel Comú. S’han lliurat al l’enginyer les al·legacions i esmenes proposades per les companyies subministradores de serveis , per tal que faci les correccions que siguin del cas.

Gràcia informa que, tot i que ara les quotes són per parts iguals, s’hauran de regularitzar conforme als coeficients quan s’aprovi definitivament el projecte de reparcel·lació. Comenta tràmits a seguir després de l’aprovació definitiva.

El Consell aprova, per unanimitat, demanar al president que convoqui assemblea general, tant aviat com l’Ajuntament aprovarà definitivament els projectes.

2. COMPTES

Erola lliura informe amb saldo i moviments del compte de la Junta des de gener de 2009. El President explica la gestió dels dipòsits bancaris i les rendibilitats que donen, i demana que es vagi preparant un estat de comptes d’aportacions individualitzada de cada membre de la Junta per fer estimacions de les aportacions que encara resten per fer i poder aplicar els coeficients quan s’aprovin els projectes.

2.1. Impagats

Erola lliura relació d’impagats des de gener de 2009. Es comprova que els socis deutors són gairebé els mateixos de cada exercici. Es fa una valoració positiva de la morositat del 2009.

S’analitza informe sobre l’estat de les vies de constrenyiment iniciades per deutes d’exercicis anteriors al 2009 i es comenta el seu estat.

2.2. Política de la Junta en l’adjudicació de parcel·les

Josep-Antoni Gràcia informa que al setembre es va enviar burofax de reclamació dels impagats 2009 i alguns membres volen cedir la parcel·la a la Junta.

Es debat sobre la conveniència d’acceptar parcel·les per la Junta. Es considera que, en el moment en que està el procés urbanitzador, no interessa acceptar parcel·les perquè el cost de les de la Junta s’ha de repartir entre els membres d’aquesta. Es parla d’eventual venda de parcel·les de la Junta per ajudar el finançament de les obres. S’aprova per unanimitat que només s’acceptaran parcel·les en casos d’especial necessitat, que caldrà que es justifiquin i aprovin cas per cas.

2.3. Factures

Josep-Antoni Gràcia informa de les factures d’AIGÜA I SONDEJOS DE TARRAGONA SL, per la realització del pou; i de Ramón París (geòleg). Montesinos, en nom de l’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE CAN RUI, comenta que es girarà a la Junta un rebut per l’aigua utilitzada durant sondeig. S’aprova per unanimitat que es pagui aquest rebut.

Josep-Antoni Gràcia informa que hores d’ara no hi ha factures de MUNDILEX pendents de pagament. En alguns expedients hi ha hores treballades que es facturaran quan pertoqui.

Acaba la sessió a les 20:15 hores.