Ves a Mundilex

REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE 27/04/2010

Barcelona, a les 18:00 hores del 27/04/2010, estan reunides les persones que consten a la llista d’assistentes, membres del Consell Rector de la JUNTA DE COMPENSACIO DE LES PLANES DE CABRA, al domicili social.

 

LLISTA D’ASSISTENTS

ASM

President

Francesc Albin Collet

Arquitecto

Josep Antoni Gràcia Vicente

Secretari

Gregorio Andreu Serrano

Tresorer

Francisco Martin Acien

Vocal

Juan-Antonio Fortes Martín

Vocal

Erola Gracia Malfeito

Adjunta al Secretari

 

Obre la sessió el President.

Projecte d’urbanització i reparcel.lació

El Sr. Albin informa de la reunió mantinguda amb els tècnics i l’alcalde la setmana passada. Demanen que es complementin els projectes d’urbanització i de reparcel.lació per incloure la zona que està dins l’àmbit però que no s’executarà. Cal prendre una decissió urgent sobre presentar aquestes modificacions, perquè el dia 30/05/2010 plega el tècnic municipal i caldria començar de nou amb el Sr. Boada, que és el titular.

Albin presenta pressupost de modificacions per import de [•]€ i Cabré [•]€.

Despres d’avaluar la situació es considera molt urgent que sigui el mateix tècnic actual qui doni informe favorable, atès que s’ha compromés si es presenten les modificacions. Els membres del Consell consideren que el pressupost d’Albin és correcte però el de Cabré s’hauria de discutir.

S’aprova aconsellar al President que pagui les factures pendents dels dos tècnics i que aprovi els presuposts de modificació, però condicionats a que efectivament s’obtingui el resultat esperat que els projectes s’aprovin definitivament sobre la base de les modificacions a presentar.

El Secretari negociarà amb Cabré una reducció dels seus honoraris, tenint en compte que la segona fase de la urbanització no es farà.

Acaba la sessió a les 20:00 hores.