Ves a Mundilex

REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE 16/11/2010

Barcelona, a les 18:00 hores del 16/11/2010 estan reunides les persones que consten a la llista d’assistentes, membres del Consell Rector de la JUNTA DE COMPENSACIO DE LES PLANES DE CABRA, al domicili social.

LLISTA D’ASSISTENTS

ASM

President

Francesc Albin Collet

Arquitecto

Josep Antoni Gràcia Vicente

Secretari

Gregorio Andreu Serrano

Tresorer

Jose-Luis Morales Martín

Vocal

Francisco Martin Acien

Vocal

Juan-Antonio Fortes Martín

Vocal

José-Manuel Montesinos Alvarez

Vocal

Maria-Soledad Checa Sanchez

Vocal

Erola Gracia Malfeito

Adjunta al Secretari

 

Obre la sessió el President.

Informa, de manera general, de les empreses que s’han presentat a la licitació.

El Secretari informa de la documentació facilitada per correu i lliura un nou quadre comparatiu amb la puntuació feta pels tècnics de la Junta, Francesc Albin i Rafael Cabré.

Valoració tècnica de les ofertes presentades a la licitació

El secretari informa que els tècnics han descartat en primer lloc 3 constructores per presentar un pressupost més elevat del previst al Projecte d’Urbanització:

En segon lloc, el Secretari informa que els tècnics han descartat l’empresa BECSA. L’arquitecte Francesc Albín detalla que l’empresa presenta en el seu pressupost una baixa temeraria del 33,71%, sobre la baixa mitja del 10,80%. El Secretari explica que l’enginyer Rafael Cabré no té bones referències d’aquesta constructora. El vocal Jose-Manuel Montesinos reflexiona que si tots els pressupostos es fan en base a uns preus unitaris establerts pel projecte d’urbanització no haurien d’existir diferències de preu. El Secretari informa que existeixen partides alçades que poden variar.

La vocal Soledad Checa pregunta sobre el preu tancat que ofereix BUILDING FACTORY. El Secretari explica que, segons consta a la seva oferta, si s’opta pel preu tancat, BUILDING FACTORY reestudiarà el projecte i confirmarà les medicions i, sobre la base dels mateixos preus unitaris que ha ofertat, presentarà un preu tancat.

El President indica que, segons el seu estudi, les constructores han rebaixat les partides que tenen previst subcontractar. Explica que hi ha grans diferències en la partida referent a la instal·lació elèctrica. L’arquitecte Francesc Albin informa que aquesta partida depèn del pressupost que ofereixi FECSA. L’enginyer Rafel Cabré té l’encàrrec de demanar un pressupost a FECSA.

El President informa que ha estudiat els comptes anuals de les constructores i ha sol·licitat informes de solvència d’algunes de les empreses per valorar la seva situació actual. BUILDING FACTORY va declarar beneficis l’últim exercici. La seva opinió és que l’oferta més interessant és la de BECSA. Amb la informació que té actualment no creu que el Consell Rector pugui prendre cap decisió. Considera que, primer, cal parlar amb les constructores per aclarir diversos punts abans de fer la preselecció.

El Vocal José-Manuel Montesinos també opina que no es pot prendre una decisió. El Secretari suggereix que el Consell convoqui una reunió amb les constructores que els interessen per aclarir els dubtes. 

Valoració del finançament de les ofertes presentades a la licitació

El Secretari informa que un punt molt important per la Junta és el finançament que ofereixi la constructora. Comenta les opcions que han presentat en les diferents ofertes i llegeix les condicions de finançament de BUILDING FACTORY. Comenta el finançament als parcel·listes que ofereix aquesta empresa.

Parcel·les de l’Ajuntament de Cabra del Camp

El Secretari informa que l’Alcalde va manifestar que hi ha 14 parcel·les adjudicades a l’Ajuntament però que no hi ha diners a les arques públiques per pagar les despeses d’urbanització. L’Alcalde no vol que l’Ajuntament tingui parcel·les. Cal trobar una solució. Una de les solucions pot ser que l’Ajuntament tregui les parcel·les a subhasta, i si és deserta, fer una permuta de parcel·les urbanitzades a canvi de parcel·les sense urbanitzar. També es pot valorar de compensar el deute de l’IBI que té la Junta amb l’Ajuntament.

Altres

El Vocal José Luis Morales pregunta si la Junta té opció a rebre alguna ajuda de la Generalitat. Francesc Albin explica el cas de la Urbanització Mas del Plata. La Junta de Mas del Plata és de Cooperació, però la Junta de Les Planes és de Compensació i en principi no pot accedir a les ajudes. 

Pla de treball

 S'aconsella al President, per unanimitat:

 Acaba la sessió a les 20:00 hores.