Ves a Mundilex

REUNIÓ DEL CONSELL RECTOR DE 28/12/2010

Barcelona, a les 18:00 hores del 28/12/2010 estan reunides les persones que consten a la llista d’assistentes, membres del Consell Consultiu de la JUNTA DE COMPENSACIO DE LES PLANES DE CABRA, al domicili social.

LLISTA D’ASSISTENTS

ASM

President

Francesc Albin Collet

Arquitecte

Josep Antoni Gràcia Vicente

Secretari

Gregorio Andreu Serrano

Tresorer

Maria-Soledad Checa Sanchez

Vocal

José-Manuel Montesinos Alvarez

Vocal

Francisco Suarez Moyano

Vocal

Erola Gracia Malfeito

Adjunta al Secretari

 

Obre la sessió el President.

El Secretari Informa de la recepció de les millores per part de les constructores i lliura un nou quadre comparatiu amb les millores proposades.

Informa que MJ GRUAS s’ha retirat de la licitació per no poder seguir el ritme de la resta de propostes.

L’arquitecte Albin creu que es important que abans d’escollir les constructores finalistes, cal tenir la confirmació del pressupost de FECSA i la inscripció al Registre de la Propietat del Projecte de Reparcel·lació.

El President informa de la reunió celebrada aquest mes a l’Ajuntament de Cabra del Camp. Hi ha 14 parcel·les de les que l’Ajuntament no pot fer front a les despeses d’urbanització, per tant cal treure-les a subhasta. El Secretari opina que la subhasta, en certs casos, pot ser perjudicial, perquè es fixarà un preu per parcel·la baix. Ara bé, el preu baix de les parcel·les fixat per subhasta és positiu per la Junta en relació a les constructores que acceptin cobrar part del preu en parcel·les i assumeixin les respectives despeses d’urbanització. El Secretari està treballant en un proposta a l’Ajuntament.

Valoració de les millores presentades per les constructores

El Sr. Montesinos indica que, si una de les empreses s’ha retirat, ja tenim les tres constructores finalistes.

El President diu que cal establir una jerarquia entre les ofertes, per poder informar a l’Assemblea. Exposa un anàlisi sobre les diferents ofertes millorades, conclou que la més interessant és BUILDING FACTORY SA perquè es queda un 10% de les parcel·les assumint també les despeses d’urbanització, i per tant, s’implica més en la urbanització. BECSA pot ser interessant si els socis es queden les 98 parcel·les. GRUPMAS és la oferta més fluixa. El responsable de GRUPMAS va contactar amb  el President i va mostra interés en fer l’obra.

El Sr. Montesinos proposa oferir als propietaris les mateixes condicions que s’oferirà a la constructora que es quedi parcel·les. L’arquitecte Albin diu que si la parcel·la s’ofereix a uns [•]€, si els socis es queden dues parcel·les els sortirà per uns [•]€ aproximadament. Per tant, en els temps que corren, la millor opció sembla ser BUILDING FACTORY SA. Planteja que la Junta encarregui una taxació oficial sobre una de les parcel·les, per tal de treballar amb números reals.

Propera Assemblea

El President creu que l’Assemblea es podria convocar pel 30/01/2011.

El Secretari opina que és important enviar als socis informació sobre les constructores. Tots els presents estan d’acord. La Sra. Checa indica que, de cara a l’assemblea, és important tenir clara la forma de pagament dels socis. El President considera prudent donar dos o tres mesos perquè els socis paguin el que els resta de despeses d’urbanització.

Quotes

L’Arquitecte Albin proposa fer una primera quota de 1000 euros, per veure quina quantitat d’impagats hi ha. El Secretari considera que és una bona idea, així la gent que no pugui fer front a la quota, es posarà en contacte amb la Junta per accedir als finançaments particulars.

Oferta Unnim

Es comenta l’oferta rebuda per Unim de Valls. Dipòsit en compte corrent al 3,75 % anual. El President considera que La Caixa és una entitat més fiable que Unim. Tots els presents hi estan d’acord.

Pla de treball

S’aconsella que abans de convocar l’assemblea cal:

Acaba la sessió a les 19:30 hores.