Ves a Mundilex

 

ASSEMBLEA GENERAL DE 23/11/2008 

A Cabra del Camp, el 23 de novembre de 2008, a les 10:30 hores es reuneix l'Assemblea General de la Junta a la sala del sindicat municipal. 

LLISTA D’ASSISTENTS

Mireia Vilà FernándezLa llista d'assistents no es publica per preservar la confidencialitat dels socis. Si ets socis pots obtenir qualsevol informació relativa a assistents i vots contactant amb mi a erola@mundilex.org o en el 933170429.

Nota del Secretari: en compliment de la Llei de Protecció de dades, no es publica la llusta d'assistents.

ORDRE DEL DIA

  1. Informació sobre la tramitació dels projectes de Reparcel.lació i de Urbanització. 
  2. Examen i, si escau, aprovació dels pressupostos per a l'execució i legalització d'un pou per abastir la urbanització. 
  3. Examen i aprovació d'una possible modificació de l'acord de 19/11/2006 relatiu a la venda de les parcel.les. 
  4. Examen i aprovació d'una possible modificació de l'acord de 26/09/2004 sobre el pagament de quotes d'urbanització. 
  5. Informació sobre l'índex de morositat. 
  6. Examen i a provació de comptes. 
  7. Torn obert de paraula.

CONSTITUCIÓDE L'ASSEMBLEA

Presideix i obre la sessió el President de la Junta, i són també presents els advocats de la Junta.

S'informa als presents que dels 124 propietaris convocats han assistit 78 que representen el 74,49% del terreny.

1. Informació sobre la tramitació dels projectes de Reparcel.lació i de Urbanització.  

En el primer punt de l'ordre del dia, el president llegeix els acords presos en la darrera assemblea i explica que s'ha dut a terme s'ha acordat. 

A continuació, informa que el 2008.06.28 es van presentar les modificacions dels projectes de reparcel.lació i d'urbanització i que a continuació es va rebre informe de l'ACA desfavorable a l'aprovació del Projecte d'Urbanització mentre no es garantís l'abastament d'aigua. 

El President explica que per garantir aquest subministrament, s'ha contactat amb Cadisa, que no s'ha avingut a donar garanties de l'abastament a la urbanització, i amb el President de la Urbanització Miralcamp, amb el qual es va valorar la possibilitat que fos aquesta urbanització la que proveís i, finalment, amb els tècnics de l'ACA, qui valoren positivament la construcció d'un pou propi a la urbanització.

2. Aprovació dels pressupostos per a l'execució i legalització d'un pou per abastir la urbanització.

L'advocat de la Junta, informa dels tràmits que cal seguir per a l'execució i legalització d'un pou propi. 

Explica que per aconseguir l'informe favorable de l'ACA i l'aprovació del Projecte d'Urbanització n'hi haurà prou amb presentar la petició de concessió i esperar l'informe de suficiència. D'aquesta manera, la construcció del pou i la seva ulterior legalització no ha de paralitzar la tramitació dels projectes i l'inici de les obres, sinó que les dues actuacions poden anar en paral.lel.

El President informa dels pressupostos per a la legalització i construcció d'un pou de rotopercusión i conclou que la diferència entre uns i altres és mínima (estan entre 65 i 100 € / m).

Un dels assistents, que no s'identifica, s'exposa que coneix a una empresa de perforacions que ho faria per 30 € / m. Un altre assistent no identificat, proposa que previ a la perforació es realitzen proves sísmiques per garantir la troballa d'aigua. 

L'advocat de la Junta proposa als assistents a demanar tots els pressupostos creguin oportuns i aclareix que després de la perforació es faran els sondejos i altres proves pertinents.

3. Modificació de l'acord de 19/11/2006 relatiu a la venda de les parcel.les.

El president explica que des que s'aprovà la venda de parcel només s'ha venut una. Informa dels preus de venda de parcel.les d'urbanitzacions properes i proposa una rebaixa del preu mínim de venda a determinar, segons evolucioni el mercat, en la propera assemblea.

Alguns propietaris proposen que que el preu es fixi ara, per si hi es presenta alguna ocasió de venda.

4. Modificació de l'acord de 26/09/2004 sobre el pagament de quotes d'urbanització.

El president explica que molts propietaris han proposat reduir l'import de les quotes i proposa una quota trimestral de 100 €.

Alguns propietaris consideren que la quota proposta és insuficient, tenint en compte el que queda per pagar i proposen 100 € mensuals. El debat conclou en tres propostes per votació:

5 Informació sobre l'índex de morositat. 

Els advocats informen de l'índex de morositat. S'explica en què consisteix el procediment de constrenyiment. S'adverteix als deutors que, passat el termini concedit en el burofax de reclamació la Junta no acceptarà el pagament, el deute estarà en via de constrenyiment i s'hauran de fer càrrec dels recàrrecs i interessos i ingressar a l'organisme recaptador de la Diputació de Tarragona (BASE).

6. Examen i a provació de comptes.

Ell President informa del saldo del compte de La Caixa i l'import invertit en pagarés.

Els advocats informen que s'enviarà l'extracte de comptes de l'últim any a cada propietari, juntament amb l'acta de l'assemblea.

7. Torn obert de paraula

Un propietari proposa començar a demanar pressupostos d'execució de les obres d'urbanització.

Els advocats informen de la dificultat de que les empreses constructores mantinguin la vigència d'un pressupost fins que puguin iniciar les obres pel que proposa que aquest assumpte es tracti en la propera assemblea, prevista per a la primera meitat de l'any 2009.

ACORDS 

  1. S'aprova, per unanimitat, facultar al President i al Secretari per tal que aprovin pressupostos, contracten i signin tots els documents necessaris per a la legalització i l'execució del pou. 
  2. S'aprova, per la majoria reflectida en la llista d'assistents, modificar el preu mínim de venda de parcel.les de la Junta i establir-lo en 30.000 €. 
  3. S'aprova, per la majoria reflectida en la llista d'assistents, modificar la quota mensual i fixar-la en 100 € al mes. 

S'aixeca la sessió a les 13.30 hores.