Ves a Mundilex

COMPARATIU D'OFERTES

Erola Gracia Malfeito
GRUP MAS, guanyadora del concurs, es va retirar i el President ha contactat amb diverses constructores que han presentat noves ofertes. Aquí en tens un quadre comparatiu. Més avall pots trobar el de les anteriors a l'assemblea de juny de 2011, que ja no són vigents.

Mira més avall els comentaris sobre qüestions importants, que cal considerar en la tria d'una constructora.

COMPARATIU D'OFERTES A GENER DE 2012 (Actualitzat a 11/01/2012)

SALVAT
ALUPU i CURNAL
BUILDING FACTORY
SOREA
Puntuació dels tècnics de la junta sobre 10 5 7 8 No presentat
Preu IVA inclós
3.034.700,86€
3.786.399,94€ (3.598.899,94€, més 187.500€ de FECSA i imprevists
3.961.689€ (4.003.945€, menys 42.256€ de FECSA)
SOREA renuncia a presentar oferta perque no seria competitiva respecte dels preu i condicions ofertats per les altres empreses.
Personal Cinc empleats, aporta certificats de curs de prevenció de riscs laborals. No detalla personal, manquen currículums. Personal propi suficient amb qualificació professional justificada.
Maquinària Pròpia. No tenen. Pròpia i suficient
Subcontractació Obra civil amb CONSTRUCCIONS JL BLAZQUEZ SL de Senterada (Lleida.
Electricitat amb ELECMONT de Tortosa.
Obra civil totalment subcontractada. Determina subcontractació: 28,5% Adjunta currículums empreses subcontractades.
Control de qualitat Limitat als materials emprats, inclou inspecció de col.lector amb càmeres però no control de qualitat de l'obra. Inclós en el preu. Adjunta Control de Qualitat adaptat a l'obra segons criteris INCASOL (29.207,00€). INCLÒS en el preu. Inclou inspecció dels col·lectors amb càmeres
Experiència en obres similars Experiència en moviment de terres i esplanacions. Experiència en instal.lacions elèctriques, sense experiència en obra civil. Experiència acreditada en execució d'urbanitzacions.
Finançament obra No. Del 40% del cost de les obres,a 6 anys (actualització 10/01/2012) De tot el que calgui per acabar les obres, a 5 anys
Cobrament per adjudicació de parcel·les 10 parcel.les a preu de taxació oficial i pagaran les quotes d'urbanització No 20 parcel.les a preu de taxació oficial i pagaran les quotes d'urbanització
Ajuts a la venda de parcel.les No No Conveni amb DON PISO i GUINOT PRUNERA per vendre parcel.les de la Junta.
Classificació com a contractista de l'Administració Si No Si
Preu tancat Si Si Si
Fitació de parcel.les Si Si Si
Tancat del pou + caseta Si Si Si
Pavimentació bàsica del carrer Igualada (mitja amplada) Si Si Si
Qualitat general de l'oferta Oferta poc treballada, partides sense detall. Oferta detallada, manca concreció en els detalls financers i no aporta informació sobre personal, maquinària i subcontractació. Oferta molt treballada, en els aspectes tècnics i financers.
Comentaris Ha visitat l'obra, ha pres els preus del projecte i els ha tret l'IVA. No ha detallat l'oferta per partides. Empresa de petita dimensió, amb facturació 1.000.000€ en 2009. No presenta comptes anuals de 2010. Ha suprimit de la seva oferta totes les partides d'imprevistos de 112.000€ i el pagament a FECSA de 75.500€. Això fa que, en realitat, l'oferta sigui 187.500€ més cara. CURNAL només té 4 empleats, l'any 2010 va facturar 402.000€. Ha inclós en l'oferta imprevists i FECSA, pel que l'oferta és en realitat 42.256€ més barata. Aportarà plànol topogràfic de cada parcel.la. Garanteix l'acabament de l'obra.
Informes comercials SALVAT: qualificació de crèdit comercial negativa (0 sobre 10. Risc de contractació molt alt.
CONSTRUCCIONS BLAZQUEZ: qualificació de crèdit comercial negativa (3 sobre 10). Risc de contractació alt. No presenta comptes des de 2007.
ELECMONT: qualificació de crèdit comercial negativa (3 sobre 10). Risc de contractació alt. Empresa fundada el 2011 sense trajectòria comercial.
ALUPU: qualificació de crèdit negativa (0 sobre 10). Risc de contractació: molt alt
CURNAL: qualificació de crèdit negativa (4 sobre 10). Risc de contractació alt.
Qualificació de crèdit negativa (3 sobre 10. Risc de contractació alt.

COMPARATIU D'OFERTES A JUNY DE 2011 (NO VIGENT)

Els tècnics de la Junta van avaluar les ofertes i van considerar que, en principi, la més convenient era la de BUILDING FACTORY, però GRUPMAS va presentar una millora inesperada en la financiació el vespre abans de l'Assemblea, que va triar a GRUP MAS, amb BUILDING com a segona classificada, pel cas que fallés la primera.

ROGASA
MJGRUAS
BUILDING FACTORY
MASDEU
TECNOFIRMES
VIGAUS
GRUPMAS
CONSTRUMOBEL
BECSA
GILBERT MIRÓ
Oferta
Personal Propi amb qualificació Propi amb qualificació. Topògraf subcontractat Propi amb qualificació. Manca currículums de personal qualificat Propi amb qualificació. Propi amb qualificació. Propi amb qualificació. Propi no especificat Propi amb qualificació. Propi amb qualificació. Topògraf subcontractat
Maquinària Pròpia suficient Pròpia suficient Pròpia suficient Pròpia suficient No detalla. No Pròpia suficient No Pròpia suficient Insuficient
Subcontractació Parcial. Sense determinar Determina subcontractació. Manca curriculums empreses subcontractades. Adjunta carta compromís HIDROTARRACO Determina subcontractació: 28,5% Adjunta currículums empreses subcontractades. Excessiva subcontractació. Moviment de terres amb mitjans propis Determina subcontractació. No adjunta currículums empreses subcontractades. Determina subcontractació: 50% de l'obra sense determinar subcontractistes Determina subcontractació: 31,42% de l'obra sense determinar subcontractistes Subcontractació aproximada: 70,00% de l'obra sense determinar subcontractistes Sense subcontractació Parcial. Sense determinar
Altres valors afegits Planta d'asfalt i de formigó pròpies i equip de matxuqueig Planta d'asfalt i d'àrids i equip de matxuqueig Planta de valorització de residus, planta de formigó mòbil i fixe, equip de matxuqueig i rasadores Empresa familiar de la província de Tarragona Planta i equip propi d'asfaltat. Empresa emplaçada a 10Km de l'obra -- Empresa amb delegació a la província de Tarragona Sense dades Empresa de Castelló amb delegació a la província de Tarragona. Planta d'asfaltat, rasadores, plantes de formigó i matxuqueig Empresa emplaçada a la província de Tarragona. Empresa amb gran experiència en instal·lacions
Control de Qualitat No presentat Adjunta Control de Qualitat (58.412,25€). Adjunta Control de Qualitat adaptat a l'obra segons criteris INCASOL (29.207,00€). INCLÒS en el preu. Inclou inspecció dels col·lectors amb càmeres No presentat Control de qualitat genèric referenciat només a la pavimentació de carrers. No presenta Pla de Control de Qualitat detallat i valorat. No presentat Adjunta Control de Qualitat (23.336,94€). No presentat Adjunta Control de Qualitat (31.365,76€). Control de Qualitat genèric: no detallat i senser valorar.
Experiència en obres similars Gran experiència en obres similars Gran experiència en obres similars Experiència en obres similars Poca experiència en obres similars Poca experiència en obres similars; molta en pavimentació asfàltica Poca experiència en obres similars. Empresa amb experiència en edificació Gran experiència en obres similars Poca experiència en obres similars. Empresa amb experiència en edificació Gran experiència en obres similars Poca experiència en obres similars. Empresa amb experiència en instal·lacions
Finançament obra No contempla Pagament de factures a 240 dies, 0,40%/mes de descompte per pagament avançat. Finançament a 24 mesos a un interés del 4,5% anual la part no financiada per CATALUNYA CAIXA. No contempla No contempla No contempla Finançament del 25% del valor de l'obra a 1 any a un Euribor+3,00% No contempla Finançament a negociar, cal aval bancari de la Junta Finançament del 10% del valor de l'obra amb pagaré amb venciment a 18 mesos
Cobrament per adjudicació de parcel·les No contempla 10% del valor d'obra, parcel·la a preu de mercat 10% del valor d'obra, parcel·la a preu de taxació oficial No contempla No contempla No contempla 2 parcel·les a 50.000,00€ lliure de taxes No contempla No contempla 6% del valor de l'obra
Facilitats financeres pels membres de la Junta No contempla A 365 dies, amb interès del 6% Acord amb CATALUNYA CAIXA per concedir hipoteques. Possible finançament per la Constructora per les no concedides. FINANÇAMENT INTEGRAL No contempla No contempla No contempla Asesorament en negociació d'hipoteques amb bancs. No contempla Finançament a negociar, cal aval bancari del membre de la Junta Asesorament en negociació d'hipoteques amb bancs.
Estar classificat com a contractista de l'Administració Suficient Només serveis de conservació. Suficient En tràmit Suficient per asfalt no per instal·lacions Suficient Suficient Suficient Suficient No presentada
Preu tancat NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO
Reducció termini execució obres NO NO. No presenta planning d'obra. SI. Reducció 2 mesos. Planning adaptat i justificat a la realitat física d'obra: per fases i segons rendiments NO. No presenta planning d'obra. SI. Reducció 1 mes. No presenta planning d'obra. NO. No presenta planning d'obra. NO. Presenta planning d'obra poc detallat. Especifica planificació econòmica mensual NO. Presenta planning d'obra poc detallat. NO. Presenta planning d'obra poc detallat. Especifica planificació econòmica mensual SI. Reducció 2 mesos. Planning sense justificar rendiments
Qualitat general de l'oferta Oferta genèrica. No s'observa treball sobre el terreny Oferta genèrica. No s'observa treball sobre el terreny S'observa treball sobre terreny i estudi detallat d'execució de l'obra; especial atenció al veïnat i afectacions d'us. Oferta genèrica. No s'observa treball sobre el terreny. Empresa familiar dedicada principalment a moviment de terres S'observa treball sobre terreny i atenció al veïnat. Empresa creada el 2007. Oferta genèrica. No s'observa treball sobre el terreny. Oferta genèrica. No s'observa treball sobre el terreny. Oferta genèrica. No s'observa treball sobre el terreny. Empresa familiar dedicada principalment a edificis. Oferta genèrica. No s'observa treball sobre el terreny. S'observa treball sobre terreny i estudi poc detallat d'execució de l'obra. Empresa dedicada principalment a les instal·lacions

Questions importants a tenir present en el procès de selecció

Francesc Albin
Francesc Albin, arquitecte de la Junta

  1. El procès d'avaluació no és tan simple com triar el preu més baix. Un preu baix pot ser molt bo, però pot ser també un malson quan al constructor no li surten els números i, a mitja obra, demana augment de preus.
  2. Cal que tinguis clar que el preu real no és el que consta a la primera columna; la constructora, en realitat, el que dona són preus unitaris per a cada partida, que despres es multipliquen per les unitats d'obra realment fetes. El preu de la primera columna de la taula és, doncs, simplement orientatiu.
  3. L'experiència ens diu que les medicions dels projectes solen tenir errades que provoquen variacions de preus. L'única forma d'evitar sorpreses és el preu tancat que les constructores es resisteixen a donar. Només hem rebut una oferta amb possibilitat de preu tancat.
  4. En configurar els preus de les ofertes hi ha partides que en el presupost són a tant alçat, és a dir, que el constructor repercutirà el cost a la Junta. Si es fan rebaixes en aquestes partides en les ofertes, surten globals baixos que, en realitat no s'aplicaran a les factures.
  5. L'experiència dels constructors i la seva trajectòria professional són garantia relativa de que les obres s'executaran i no quedaran paralitzades. Convé, doncs, triar una constructora amb un mínim de trajectòria empresarial.
  6. Es molt important que la constructora ofereixi una qualitat adequada de l'obra, no volem que en un parell d'anys hi hagi deterioraments.
  7. En aquests temps de crisi per les constructores es fan ofertes molt avantatjoses. Fa només dos anys tots els preus haguessin estat un 20% per damunt dels que estas veient. Però cal afinar molt en la tria, perque hi ha constructores que han tancat i han deixat les obres a mitges, el que representa un sobrecost molt important de nova contractació i represa dels treballs.
  8. La disponibilitat de personal qualificat i maquinària propis és un element molt important per distingir les ofertes temeràries de les realistes.
  9. El grau de subcontractació que es proposa és també un indici de si la constructora té o no una capacitat real de fer les obres.
  10. Degut a la situació de crisi econòmica general són molt importants les facilitats financeres que els constructors ofereixen a la Junta de Compensació i als socis.