Ves a Mundilex

EVOLUCIÓ DE LES OBRES

Estat de les obres al novembre de 2013

S'han encintat les voreres, s'han arranat les tapes de les clavegueres i de la xarxa de pluvials amb el paviment, i s'ha compactat el paviment per permetre una circulació rodada adequada. La instal.lació elèctrica està pràcticament acabada, les xarxes de clavegueres i la de pluvial s'han executat totalment i les canalitzacions de l'aigua s'han posat, a falta només d'acabar les feines del pou. Hores d'ara la Junta està pendet d'una decisió de l'Ajuntament per no executar la xarxa soterrada de telefonia, que suposaria un estalvi de gairebé 120.000€, i substituir-la per sistemes més avançats, com ara la telefonia celular, o la xarxa WIMAX, de les que la Urbanització té cobertura.

Estat de les obres a finals de maig de 2013

Carrer de l'Hospitalet.

Carrer de Falset cantonada amb Conca de Barberà.

Cantonada del carrer Falset amb l'Hospitalet

Punt d'abocament de les aigües pluvials a la llera pública.

Setembre de 2012

Visita de obra el 16/07/2012

La instal.lació de la xarxa elèctrica, una de les partides més costoses, avança a bon ritme. A l'esquerra podeu veure el nostre Tresorer, Gregorio Andreu supervisant la instal.lació i connexió d'una de les estacions transformadores. A la dreta l'estació transformadora de davant del castell pràcticament acabada.

Visita de obra el 16/07/2012

Juliol de 2012

16/07/2012. Visita a les obres, amb el representant de la Constructora, Jordi Salvat; el secretari de la Junta, Josep-Antoni Gràcia; el President; l'alcalde de Cabra del Camp, Andreu Ferré; l'enginyer de la Junta, Rafael Fernández i el regidor d'urbanisme, Antonio Casado. També hi havia l'arquitecte de la Junta, Francesc Albín i Juan-Antonio Fortes, miembro del Consell Consultiu de la Junta.

El procès de construcció avança a bon ritme i el rendiment i qualitat d'obra de SALVAT està sent controlat pels tècnics de la Junta, que ens diuen que, de moment, tot s'està executant correctament. La Constructora ja ha subcontractat l'empresa que farà la nova xarxa elèctrica de baixa i mitja tensió. Calculem que els treballs elèctrics (que són una de les partides més cares) s'iniciaran a l'octubre de 2012, tot i que es podrien endarrerir una mica.

Pots veure el procès complet de construcció del clavegueram: obertura de rasa, estesa de canonandes d'aigües pluvials i residuals, i compactació.

Rasa del clavegueram oberta. La Constructora disposa d'un màquina que tritura els materials que s'obtenen en el procès d'obertura de les rases i les transforma en graves que es reutilitzen en obra. Aquest reaprofitament, a més de ser ecológic, genera un estalvi perquè evita la compra de materials i despeses de transport i abocador. Aquesta és una de les raons per les que l'oferta de SALVAT va ser més econòmica que la dels seus competidors.

Pou de registre del clavegueram en rasa oberta. Observa que es compleixen les mesures de seguretat, amb tanques que delimiten les zones de risc. El Director d'obra i la Junta posen emfàsi en que es compleixin estrictament totes les mesures de seguretat.

Rasa del clavegueram oberta i amb el fons ja comptactat per formar la base per l'estesa de les canonades. Observa com les terres s'amunteguen a la vora del vial i no a peu de rasa, per tal de permetre el pas del veíns.

Canonades de residuals i pluvials ja instal.lades, amb els pous de registre a punt de colgar i comptactar la rasa. Els pous estan sempre protegits per prevenir accidents.

Carrer amb les clavegueres totalment acabades i la subbase comptactada.

En algunes zones el subsól és de pedra calcària i cal utilitzar una excavadora pesant amb martell piconador. La pedra es reutilitza en d'altres zones de les obres per mirar d'evitar al màxim l'aportació de materials i les despeses de transport.

A l'esquerra el castell i, al fons, la rasa de les canonades d'aigües residuals i pluvials en procés d'obertura. En primer pla pots veure una de les fites que es fan servir per establir les rasant dels carrers.

Vista aèria de la primera fase de la urbanització, el 14 de juny de 2008.

Vista aèria de la primera fase el 3 de març de 2012. Pots veure els treballs d'esplanació de les plataformes dels carrers, pas previ per a l'inici de la construcció de les rases dels serveis.

Vista aèria de la urbanització el 15 de juliol de 2012. Pots apreciar les rases obertes per passar les canonades d'aigües pluvials i residuals.