Ves a Mundilex

PETICIÓ PÚBLICA D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LES PLANES DE CABRA

1. OBJECTE DE L’OFERTA

L'objecte d’aquesta petició pública d’ofertes és la recepció d’ofertes de contractistes interessats en l’execució de les obres d’urbanització de la primera fase de la Unitat d’Actuació de les Planes, al terme del Comú de Cabra del Camp, comarca de l’Alt Camp, conforme al Projecte d’Urbanització redactat per l’enginyer Rafael Cabré Vidal i aprovat pel Comú.

2. DOCUMENTS CONTRACTUALS

Els documents contractuals seran el contracte d’execució d’obra i el projecte d’urbanització i d’altres documents annexes o complementaris que es puguin establir.

3. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ

El pressupost orientatiu d’execució de les obres, segons projecte, és de 3.611.294,02 €

4. TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució previst és d’un màxim de 9 mesos des de l’inici dels treballs. Les ofertes han de definir una programació d’execució regular,de forma que a la finalització de cada trimestre natural les obres hauran avançat conforme a les previsions.

5. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

S’admetran ofertes fins al 30/09/2010 que cal presentar a la JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LES PLANES DE CABRA, Gran Via de les Corts Catalanes 617, 3r 2a, 08007 Barcelona. Les ofertes contindran el detall suficient per a que puguin ser estudiades i adjuntaran el preu en un sobre tancat.

Les propostes seran informades pels especialistes de la Junta des del punt de vista tècnic i econòmic i pel secretari des del punt de vista legal.

Els tècnics esmentats estudiaran totes les ofertes i les presentaran al Secretari i al President de la Junta, que preseleccionaran les tres ofertes que resultin més adaptades i les sotmetran a la decisió de l’Assemblea General de la Junta, que és qui finalment prendrà la decisió d’adjudicar les obres.

Posteriorment es negociarà el contracte d’execució d’obra. Si no hi havia acord sobre el contracte es seleccionarà al segon finalista i, al seu cas, al tercer.

El contracte d’execució inclourà una garantia d’execució mitjançant aval bancari del 4% del preu de l’obra abans d’imposts i una retenció en les certificacions mensuals del 5%, a liquidar quan es rebi l’obra. A petició es pot facilitar un model orientatiu de contracte d’execució.

L’adjudicatari haurà d’iniciar les obres dins dels 3 mesos següents a la celebració del contracte.

6. CONTINGUT DE LES OFERTES

Els contractistes han d’aportar justificació que disposen dels mitjans materials i humans suficients per executar les obres, que estan legalment registrats per a actuar com a constructors i que compleixen totes llurs obligacions fiscals, laborals i de seguretat social. El pla de seguretat i salut i el control de qualitat serà de compte del contractista

Especialment han d’adjuntar:

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Per presentar ofertes cal ser empresa classificada com a contractista de l'Administració en les categories d'obres hidràuliques (abastiment i sanejament); vials i pistes (obres vials sense qualificació específica); i instal.lacions elèctriques (enllumenats, il.luminacions i balisaments lluminosos).

Es valorarà positivament:

També es tindrà en compte, tot i que sense puntuació específica, la possibilitat d’oferir un preu tancat i la reducció del termini d’execució de les obres.

8. INFORMACIÓ ADDICIONAL

El Projecte d’Urbanització està disponible a MUNDILEX. Qualsevol informació o document addicional, especialment la relacionada amb les parcel·les propietat de la Junta, es pot demanar i obtenir del Secretari de la Junta, l’advocat Josep-Antoni Gràcia Vicente, al domicili de MUNDILEX BARCELONA SLP, Gran Via de les Corts Catalanes 617, 3r 2a, telèfon 933170429, fax 934120632, mail mireiavila@mundilex.org.

Barcelona, juliol de 2010.

Josep-Antoni Gràcia Vicente, Secretari de la Junta de Compensació de Les Planes de Cabra.